Allemansrätten tänjs ut enligt markägarna

Det kraftigt ökade besökstrycket i Åkulla bokskogar fortsätter att oroa markägarna. Länsstyrelsen pratar om en fördubbling och det sliter på skogen menar markägarna och gehöret från myndigheterna är fortsatt svalt enligt dem.

ANNONS
LocationHalland||

Länsstyrelsen har rapporterat om en stark ökning av antalet besökare i naturreservaten och skogsområdena i länet. Trenden har anats de senaste åren, men nu finns det också siffror som styrker ökningen.

– Det har skett närmare en fördubbling av antalet besökare under våren och sommaren i många populära reservat jämfört med samma period förra året, säger Conradin Weindl som är friluftsstrateg på länsstyrelsen.

LÄS MER:Åkulla bokskogar pallar för trycket enligt länsstyrelsen

Åkulla bokskogar får allt fler besökare

Vid länsstyrelsens besöksräknare vid Skogsbostigen i Åkulla passerade under perioden april till augusti 2019 omkring 7000 personer. 2020 var den siffran nästan 12 000.

Som Hallands Nyheter tidigare har berättat är detta en utveckling som kraftigt oroar markägarna i området. För trycket i naturreservaten leder också till att den privata marken används allt mer.

ANNONS

– Jag känner att naturen tas för given av allmänheten och myndigheterna. Det börjar tänjas på vad allemansrätten egentligen innebär. Både vad gäller vilka rättigheter den för med sig, men också vilka skyldigheterna är, säger Göran Johansson, som driver skogsbruk i Åkullaområdet.

Han säger att ibland känner han sig som en oavlönad parkförvaltare. Det handlar bland annat om att folk inte tar med sig skräp hem. De öppnar, men stänger inte grindar till betesmarker och under den torra perioden är det en ständig oro för eldning.

Flera markägare bekräftar bilden

Hallands Nyheter har varit i kontakt med flera andra markägare i området och de beskriver alla ungefär samma situation. Allemansrätten tas för given och framförallt känner de att de inte får vara med i diskussionerna kring områdets utveckling. De säger också att de upplever ett ointresse från myndigheternas sida för dem som lever och brukar markerna.

– De verkar mer intresserade av att öka tillströmningen ännu mer, säger en av de boende i området som vill vara anonym.

En annan boende som också vill vara anonym beskriver hur det ökade trycket har inneburit ett hårt tryck på skogen.

– Det är ett helt nytt slitage som inte har funnits tidigare. Jag upplever att en bokskog är betydligt mer känslig än en granskog, säger denne.

ANNONS

Parkeringskaos en vanlig företeelse

Jaktsäsongen är också ett problem enligt markägarna. Vissa besökare blir provocerade när de ombeds ta andra vägar för att inte störa jakten eller utsätta sig själva för fara. Enligt markägarna så har markanvändning företräde mot allemansrätten vilket innebär att de har rätten på sin sida. Reglerna kan dock tolkas annorlunda. Men grunden i allemansrätten är ”Inte störa och inte förstöra”.

– Det ska sägas att de allra flesta sköter sig och jag har alltid varit positiv till att folk är ute i naturen. Men ta en sådan sak som parkeringar. Folk parkerar ju inte så i stan att de bara stannar bilen mitt på en väg och går rakt ut, säger Göran Johansson.

Just parkeringsfrågan har varit ett problem som länsstyrelsen har fått jobba hårt med under sommaren. Naturvårdsvakterna har vid ett flertal tillfällen varit ute och styrt om trafikfarlig parkering.

– Vi kan nog inte bygga tillräckligt många parkeringsplatser så det räcker i alla situationer, säger Conradin Weindl.

Istället så vill länsstyrelsen uppmana besökare att ta cykeln till naturen. Förhoppningen från deras sida är att besökarna ska bli ännu fler framöver.

Oron stor inför framtiden

Markägarna är noga med att poängtera att de inte är motståndare till att det kommer ut folk i naturen. Flera av dem arrenderar ut mark till kommersiell verksamhet och för dem är det självklart positivt att kundunderlaget ökar. De vill gärna vara med i en framtida dialog över hur området ska utvecklas.

ANNONS

– Men det känns oroande att de vill öka ännu mer. Slitaget på naturen blir alltför stort till slut, säger Göran Johansson.

Fakta: Allemansrätten

Allemansrätten säkerställer att alla i Sverige får ta del av naturen, även på mark som ägs av någon annan. Men det handlar inte bara om rättigheter utan också skyldigheter. Grundtanken är ”Inte störa - inte förstöra”.

Bad och båt: Allemansrätten gäller både på land och på vatten. Du får bada och lägga till nästan var som helst. Men inte för nära någons hus. Du får övernatta något dygn, men vill du övernatta flera så ska du fråga markägaren om lov.

Cykling: Du får cykla nästan var som helst, men man ska anpassa sitt vägval och körsätt så man inte skadar naturen. Du får cykla på enskild väg. Om du planerar att cykla återkommande på samma plats i grupp är det bra att prata med markägaren. Du får inte cykla över planteringar, trädgårdar, park- och skogsplanteringar eller åkrar med växande gröda.

Eldning: Allemansrätten ger ingen självklar rätt att göra upp en eld. Men du får elda om du är försiktig så att elden inte riskerar att sprida sig eller skadar mark, djur och växter.

Enskild väg: Du har alltid rätt att ta dig fram på en enskild väg till fots eller med cykel. Markägaren kan dock förbjuda motortrafik om slitaget på vägen är för stort.

Hemfridzon: I området närmast runt ett hus har den boende rätt till ett privat område och att få vara ostörd. Där får ingen vistas utan lov av markägaren. Inom hemfridszonen gäller således inte allemansrätten.

Jakt och fiske: Ingår inte i allemansrätten. Men den har ändå betydelse då den innebär att du får gå över någons mark för att ta dig till ett fiskevatten. Att med flit hindra, försvåra och störa jakt eller fiske är förbjudet. Likaså är det förbjudet att avsiktligt störa villebråd.

Kommersiellt friluftsliv: Organiserat friluftsliv, som exempelvis naturturism, är möjligt tack vare allemansrätten. Allemansrätten är knuten till den enskilde individen, inte till grupper. Därför har arrangörer av organiserade aktiviteter i naturen ett särskilt ansvar att informera deltagarna om allemansrätten.

Plocka blommor m.m: Du får plocka blommor, bär och svamp i naturen, men vissa växter är fridlysta och de får du inte plocka. Särskilda regler gäller i nationalparker och naturreservat.

Stängsel och skyltar: Du har rätt att vistas i naturen oberoende vem som äger marken. Det är allemansrättens grund. En markägare får därför inte sätta upp stängsel för att stänga ute människor från mark där allemansrätten gäller.

Tältning: Du får tälta på någon annans mark. Men du får inte störa markägaren eller skada naturen. Om det är en större grupp av tält krävs markägarens tillstånd. I nationalparker och naturreservat gäller särskilda regler. I allmänhet är det inte tillåtet att tälta annat än på särskilt angivna platser.

Källa: Naturvårdsverket

LÄS MER:De vill att kommun, region och länsstyrelse tar ett större ansvar

LÄS MER:Kungsjölederna ska bli det nya Åkulla

LÄS MER:Besöksnäringarna tar sikte på en miljon gästnätter 2024

ANNONS