Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/10

Så ska kommunen rädda Björkängs havsbad

Under hela 2020 avråder kommunen från bad vid Björkängs havsbad. Myndigheterna intensifierar nu arbetet för att hitta källan till badvattenföroreningarna.

Historien bakom det tidvis förorenade badvattnet vid Björkäng har nu många år på nacken. Förra året nåddes en ny brytpunkt när fem år i rad av dålig badvattenkvalitet innebär att badplatsen fråntogs sin status som EU-bad.

För att badplatsen nu ska kunna återfå sin klassning som EU-bad behöver Varbergs kommun visa att man vidtar åtgärder för att förbättra badvattenkvaliteten – och att dessa åtgärder har effekt.

Och sedan 2017 har kommunen lagt i en växel till för att reda ut vad som egentligen ligger bakom de återkommande föroreningarna. Kommunen har riktat in sig på provtagningar i de vattendrag som flyter ut i närheten av badplatsen: Törlan, Tvååkers kanal och det dagvattendike som rinner ut vid campingens nordvästra hörn.

Kommunen har genom provtagningarna kommit till ett antal slutsatser.

Föroreningarna ska inte komma ifrån bräddningar (kontrollerade utsläpp vid hård belastning) från Tvååkers reningsverk eller Vivabs pumpstationer.

– Utsläppen har inte en sådan koncentration att det når upp till bräddningsnivå. Det är också mycket ovanligt med bräddningar under badsäsongen, säger kommunekologen Rasmus Kaspersson.

Utsläppen tycks ha ett visst samband med nederbörd, men hur starkt sambandet är behöver enigt Kaspersson utredas ytterligare.

– Det har funnits tillfällen då föroreningarna sammanfallit med kraftig nederbörd, detta var extra tydligt den torra sommaren 2018. Men vissa tillfällen med föroreningar har inträffat utan synbar påverkan från nederbörd, säger Kaspersson.

Enligt kommunens uppfattning ligger sannolikt inte en ensam källa bakom utsläppen, utan flera samverkande faktorer.

Vissa av dessa faktorer kan kommunen inte påverka.

– När det gäller korna som betar på strandängarna norr och söder om Björkäng så är det bete på Natura 2000-områden. Dessa är länsstyrelsens ansvarsområde, och betet är en viktig faktor för att upprätthålla naturvärdena, säger Kaspersson.

Kommunen kan inte heller, av lätt insedda skäl, påverka de allt större skaror av gäss som enligt vissa bedömare bidrar till föroreningen med sitt avträde.

Kommunen har i stället inriktat sig på insatser mot lantbruk och enskilda avlopp. Det finns ett antal sådana i avrinningsområdena och dessa kan antas att i varierande grad påverka utsläppen i vattendragen.

– Ett större område norr om E6, Brogård, kommer i år att anslutas till det kommunala va-nätet. Det är en sådan åtgärd som kommer att minska utsläppen, säger Kristin Broman, inspektör på kommunens miljö- och hälsoskyddsförvaltning.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har också inlett ett intensivare tillsynsarbete på gårdarna i området.

– Vi gör regelbundna tillsynsbesök på större gårdar redan sedan tidigare, men nu har vi även inkluderat mindre gårdar, säger Louise Adolfsson, inspektör på miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

Och det är just genom dessa åtgärder som kommunen hoppas kunna påvisa att badvattenkvaliteten blir bättre och att kommunen gör någonting för att åtgärda problemen.

– Vi har också gått ut med information till omkring 450 boende och verksamhetsutövare i området. Det kan även vara så att informationen medverkar till att boende blir mer medvetna, hör av sig vid frågor och gör det de kan för att hjälpa till, säger Rasmus Kaspersson.

Under 2020 utökas antalet provtagningar i avrinningsområdet. Förhoppningen från kommunens sida är att inför 2021 års säsong inte längre behöva avråda från bad i Björkäng, och att stranden ska kunna återfå sin status som EU-bad.

Rasmus Kaspersson säger att han tidvis får ta emot många samtal från exempelvis personer som funderar på att köpa stuga i området med frågor kring badvattenkvaliteten.

Badvattenkvaliteten i Björkäng

Havsbadet i Björkäng har under många års tid brottats med tidvis dålig badvattenkvalitet.

Badvattnet provtas ett antal gånger varje säsong, och vid vissa av dessa provtagningar har badvattnet visat förhöjda halter av ecoli-bakterier och enterokocker (bakterier från varmblodiga djurs eller människors avföring).

Dessa bakterier är en indikator och anses innebära att någon form av utsläpp har skett.

De förhöjda halterna i badvattnet uppträder bara sporadiskt, vilket alltså innebär att badvattnet i Björkäng under stora delar av badsäsongen kan antas vara rent.

Fler nyheter om Varberg hittar du här

Superlokalt - här får du senaste nytt från ditt område

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här