Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/2

Ny utrustning köps in för att säkerställa att luftkvaliteten håller måttet

Stora byggprojekt i Varberg har försenat mätningar av luftföroreningar. Men under 2021 är luftkvaliteten åter igen under lupp – och det är vägar i innerstaden som är prio ett.

– Nu vill vi hitta de vägavsnitt med risk för höga halter, ett ”worst case scenario” och undersöka om det är ett generellt tillstånd eller om det beror på ett projekt eller en verksamhet i närheten, säger miljö- och hälsoskyddsinspektören Alexander Johansson.

De senaste mätningarna av luftföroreningar i kommunen genomfördes hösten 2017. Då höll sig kvävedioxidhalterna inom godkända värden och även partikelhalterna var inom gränsvärdena, förutom i ett avseende – vid dygnsmedelvärdet överskreds den nedre utvärderingströskeln på Rosenfredsgatan och Ringvägen. Det innebär att föroreningsnivåerna ligger under gränsvärdena men att det ställs krav på övervakning av luftkvaliteten.

Stora projekt har gått före frågan om luftkvaliteten

Kommunens plan var att fortsätta övervakningen av föroreningar under 2018. Men det rann ut i sanden. I stället har stora projekt som saneringen av kvarteret Renen, Varbergstunneln och Västerport hamnat i fokus.

– Många stora projekt har krävt mycket resurser innan de har dragit i gång. Det i kombination av att resultaten har sett bra ut bakåt i tiden. Jag har inte känt någon oro och det har inte varit någon bristfällig kontroll, säger Alexander Johansson på miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

I år ska nya mätningar göras i centrala Varberg, som till exempel vid Västra Vallgatan. Förvaltningen tittar i skrivande stund över olika förslag från leverantörer av mätutrustning. Tidigare har kommunen använt ett program utformat av SMHI som gör beräkningar av föroreningshalten i vägarnas närhet. Någon stationär station, som till exempel Halmstads kommun har, är det inte tal om. Det lutar i stället mot en mobil mätstation.

– Det är inte motiverat med en kontinuerlig mätning i nuläget. Jag gissar på att det blir en tillfällig mätning under en viss tid och eftersom föroreningshalterna förväntas vara högst under vinterhalvåret kommer mätningarna att omfatta denna period. Troligen kommer vi att utföra modellberäkningar parallellt med mätningarna, säger Alexander Johansson.

Enligt Trafikverket finns det en risk att föroreningshalter på Getterövägen och Östra Hamnvägen ökar med flera hundra procent i samband med tunnelbygget. Trots det fokuserar kommunen sina luftmätningar till stadskärnan.

– Det finns åtgärder för hur man ska arbeta med effektiva transporter och en massahanteringsplan. Luften har inte varit något större bekymmer vad vi kunnat se hittills. I Breared har vissa problem med damning förekommit och åtgärder har successivt vidtagits från Trafikverkets sida. Men snart trappas arbetet med tunneln upp och vi har det i åtanke också.

Hur påverkas luftkvaliteten i centrum av byggarbeten och ökade transporter?

– Det är fullt rimligt att anta att det utgör en viss påverkan. Men den är så pass tillfällig att det inte utgör någon hälsorisk för någon som bor i Varberg eller har sin verksamhet här.

När sätter ni i gång?

– Min förhoppning är att kunna komma igång så snart som möjligt. Det hänger lite på vilka upphandlingsformer som krävs samt hur snabbt leverantören kan få hit utrustningen.

Resultat av tidigare mätningar/beräkningar av luftföroreningar i Varbergs kommun:

2007: Resultaten visade att kvävedioxidhalterna i kommunen generellt är låga och att partikelhalterna generellt låg över dåvarande nedre utvärderingströskel. Högst halter beräknades för Västra Vallgatan där även den nedre utvärderingströskeln för kvävedioxider överskrids.

2009-2010: Mätningar genomfördes på Västra Vallgatan. Resultaten visade att halterna av kvävedioxid var låga medan partikelhalterna var något förhöjda.

2015: Beräkningarna visade att inga miljökvalitetsnormer eller övre utvärderingströsklar överskrids för fem utvalda gatuavsnitten. För partikelhalterna överskrids dock den nedre utvärderingströskeln för dygnsmedelvärdet på fyra av fem gator.

2017: Mätningar genomfördes på Magasinsgatan, Östra Vallgatan, Träslövsvägen, Kyrkogatan, Rosenfredsgatan och Ringvägen. Västra Vallgatan var avstängd när mätningar genomfördes.

Förtydligande: Utöver gränsvärdena finns det så kallade utvärderingströsklar. Detta är föroreningsnivåer som ligger under gränsvärdena men som medför vissa krav på övervakning av luftkvaliteten ifall de överskrids.

Källa: Varbergs kommun.

Fler nyheter om Varberg hittar du här

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här