Nu tjuvstartar saneringen av Västerport

Snart startar saneringen av marken i Västerport etapp ett. Förutom höjda bullernivåer kan varbergarna vänta sig mer trafik och färre parkeringsplatser kring p-huset Briggen.

ANNONS
|

Göteborgsbaserade BRA Group (Billström Reimer Andersson AB) vann upphandlingen om entreprenaden att sanera marken till en kostnad av cirka 10 miljoner kronor.

– Det är en avtalsspärr på tio dagar där andra entreprenörer kan överklaga. Men vi räknar med att gå vidare med BRA bygg, säger Jonas Petersson, projektledare för mark och kajer i Västerport.

detaljplansprocessen har blivit förskjuten har saneringen brutits ut som en separat del för att snabba på byggstarten. Jonas Peterson tror inte att det blir dyrare med en extern marksanerare, jämfört med om markentreprenören som senare väljs också skulle ha sanerat.

– Nej, det finns inga sådana tankar. Man kan vrida det på olika sätt, nu får vi en renodlad saneringsentreprenör.

ANNONS

Saneringen kan dra över budget

Kostnaden kan ticka iväg om man upptäcker att en större massa är förgiftad än vad den ursprungliga provtagningen visade. BRA Groups budget på tio miljoner täcker inte eventuellt merjobb.

Saneringen startar i början av december om förberedelserna inte stöter på hinder och väntas pågå till våren. När marken är sanerad är det dags att göra ytan byggklar. Ett omfattande mark- och kajarbete beräknas komma igång under hösten 2021, förutsatt att detaljplanen vunnit laga kraft.

P-platser försvinner

I samband med att saneringen startar så påverkas trafiken kring p-huset Briggen. Den norra utfarten stängs och p-platserna precis utanför norra utfarten försvinner då området ingår i saneringen. Den södra infarten ska användas för både in- och utfart. Det blir även en ökad byggtrafik längs med Östra hamnvägen.

– Men det tror jag inte kommer blir så stora problem då transporterna som kör bort massorna kommer vara utspridda. Men vi får bevaka trafiksituationen med stadens övriga byggprojekt, säger Jonas Petersson.

För Campuselever och andra som vistas i området kommer ljudnivån vara högre än vanligt då grävmaskiner jobbar i området under dagtid, enligt information som gått ut till studenterna. Högst troligt finns också betongplattor i marken som kommer behöva bilas sönder.

Fakta om saneringen:

Över 100 gropar har borrats eller grävts upp i området för provtagning. Fem områden visade på förhöjda halter av föroreningar. I dessa områden ska man gräva 1,5 till 2 meter ner i marken. Massorna läggs sedan upp på marken för att undersökas. Massor som inte går att använda körs till en station för miljöfarliga massor, material som uppfyller miljö- och tekniska krav läggs tillbaka. Gifterna i marken är bland annat kolrester och petroleumprodukter från Yngeredsfors kraftstation och kolupplag som tidigare låg på platsen.

Källa: varberg.se

ANNONS