Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

På Varberg Energi är det 15 procent av personalstyrkan som under de senaste 12 månaderna har upplevt mobbning, trakasserier eller kränkande särbehandling. Det visar den granskning som kommundirektören Carl Bartler drog i gång i september.  Bild: Malin Strandberg
På Varberg Energi är det 15 procent av personalstyrkan som under de senaste 12 månaderna har upplevt mobbning, trakasserier eller kränkande särbehandling. Det visar den granskning som kommundirektören Carl Bartler drog i gång i september. Bild: Malin Strandberg

Mobbning och kränkningar är vanligare på Varberg Energi än i kommunen i stort

Andelen anställda på Varberg Energi som uppger att de trakasseras eller utsätts för kränkande särbehandling är betydligt högre än i kommunen i stort. Det visar Kommunhälsans granskning. – Det bekräftar mycket av det som gjorde att den här utredningen blev av, säger bolagets styrelseordförande Cecilia Rönn (L).

Enligt Varbergs kommun senaste medarbetarundersökningen är det totalt 8 procent av personalen som upplever mobbning och trakasserier. På Varberg Energi är den jämförbara siffran 15 procent – varav två procent uppger att de trakasseras sexuellt.

– Ingen av siffrorna är acceptabla och vi måste få bort det här beteendet från kommunen. Jag förväntar mig att bolaget tar krafttag mot detta, säger kommundirektören Carl Bartler.

Under våren fick Varberg Energis styrelse larm om att mobbning och sexuella trakasserier pågick på företaget och hade gjort det under flera år. I september fick kommundirektören Carl Bartler kännedom om problemen och tillsatte en extern utredningen med fokus på kränkningar och dåligt beteende.

Läs mer: Anställda på Varberg Energi vittnar om trakasserier

Läs mer: Varberg Energis ordförande larmade om trakasserier

Det visar Kommunhälsans granskning

Av de 18 medarbetare som upplevt någon form av trakasserier är det flera som uppger att en chef ligger bakom handlingarna. Enligt skyddsombuden finns det i dag medarbetare som utsätts för sexuella trakasserier via SMS och telefonsamtal. Det framkommer också att det finns en oro för repressalier om medarbetare påtalar brister.

– Chefer måste vara föregångspersoner. Jag har höga förväntningar på alla chefer i kommunen, säger Carl Bartler.

I intervjuer med arbetstagarrepresentanter och skyddsombud framkommer det dock få konkreta exempel på felaktigt beteende.

I en enkät som skickades ut till samtliga 124 medarbetar (90 procent har svarat) visar att 75 procent trivs i hög grad eller mycket hög grad på sin arbetsplats. Enkätsvaren visar också på en alltför hög arbetsbelastning och att medarbetare känner ett obehag att vara ledig. Stress som i sin tur leder till sjukskrivning eller uppsägning.

Så har granskningen av Varberg Energi genomförts

Det är Kommunhälsan, som är en del av Varbergs kommun, samt kommunens personalkontor som har granskat Varberg Energi. De har tittat närmare på bolagets styrdokument gällande trakasserier samt intervjuat tre personer som är eller har varit drabbade av någon form av mobbning. Förutom enkätutskicket har intervjuer med ett tjugotal arbetstagarrepresentanter, skyddsombud, medarbetare i ledningen och stabschefer genomförts.

– Det här är en ovanlig rapport som sällan förekommer, säger Carl Bartler.

Vem har gjort urvalet av intervjupersonerna?

– Det har jag och Kommunhälsan gjort.

Enligt kommundirektören har minst fem personer varit delaktiga i utredningen och han ser inget problem med att en av konsulterna tidigare har anlitats för att coacha chefer på Varberg Energi.

Varför anlitar ni inte ett företag utanför kommunens väggar?

– Vår uppfattning är att vi har den kompetensen som krävs. Kommunhälsan är van vid att vara en oberoende part i utredningar.

Har du förtroende för ledningen?

– Ja, utifrån vår bedömning pågår ett arbete som går åt rätt håll. Det finns ambitioner och kunskap att komma till rätta med det här, säger Bartler.

Varbergs Energis vd Björn Sjöström känner sig trygg med att det finns rutiner för att hantera sexuella trakasserier men berättar att det finns många saker som bolaget behöver komma tillrätta med.

Vad är viktigast i det arbetet?

– Vi vill verkligen få bort känslan av att bli utsatt för repressalier, det är oerhört viktigt att komma bort från det, säger vd:n Björn Sjöström.

I februari 2021 ska Varberg Energi redovisa åtgärder som stärker arbetsmiljön.

Utredningens sammanfattande bedömning:

Dokumentation och vidtagna åtgärder vid trakasserier bedöms i huvudsak som formellt korrekta och tillräckliga, dock behöver styrdokument uppdateras.

Anmälda och dokumenterade fall av trakasserier är få.

Det finns en utmaning i samarbetskulturen och upplevd arbetsbelastning samt oönskade beteenden.

Ledningen behöver förtydliga varför och hur förändringsarbeten ska genomföras.

Den fackliga samverkan och skyddsarbetet bör förbättras.

Affärsområde Energi och Entreprenad har större behov av att utveckla sin kultur och arbetssätt.

Den nuvarande kulturen att prata om varandra behöver ändras till att prata med varandra.

Anställda som under de senaste 12 månaderna blivit utsatt för kränkande särbehandling, mobbning eller trakasserier.

Varberg Energi: 15 procent (18 personer)

Varberg kommun: 8 procent (292 personer)

Fler nyheter om Varberg hittar du här

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här