Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/5

Länsstyrelsen fortsätter varna för översvämning

Kommunen varnas än en gång för översvämningar i Västerport och för att hotellet skadar intrycket av fästningen. Men kritiken har mildrats och att stadsdelen skulle planeras om utifrån dessa varningar – nej, det tycker inte kommunalråden.

Kommunens detaljplan för Västerports första etapp med 500 bostäder och ett hotell var på samråd våren 2019 och granskning vintern 2019 / 2020. Kritiken var omfattande i båda vändorna. Därför har ännu en granskning genomförts nu på senhösten.

Även denna gång finns tuff kritik. Men kommunen har också i många delar blidkat en del av länsstyrelsens tidigare kritik.

– Det känns bra att både kulturmiljöutredningen och klimatrapporten anses vara tillräckliga nu. Nu kan vi tratta ner frågorna vi jobbar med. Det känns bra. Nu får vi kavla upp ärmarna och göra det sista som krävs innan antagande, säger kommunens projektledare Maria Hagelberg.

Länsstyrelsen är statens förlängda arm och kan upphäva detaljplanen om den inte följer lagen. Dess ord väger alltså tungt.

Även denna gång säger länsstyrelsen att den kan komma att upphäva detaljplanen om kommunen antar den. Dessa helt avgörande delar gäller buller från hamnen, påverkan på Getteröns Natura 2000-område och föroreningar i marken.

Hamnen plus Västerport = sant?

Länsstyrelsen och Sjöfartsverket befarar ett enligt dem oacceptabelt scenario där Västerportbostädernas krav på tyst boendemiljö stryper hamnens verksamhet.

Men enligt Maria Hagelberg och Hallands Hamnars projektingenjör Anders Wiberg är det alls ingen fara att Västerport kommer knuffa undan fartyg, containrar eller transporter till och från hamnen.

Västerport och hamnen kommer samexistera och det utan att hamnen begränsas, är deras budskap. Nya mätningar och beräkningar ska bevisa det och bakas in i planen.

De andra ofrånkomliga stötestenarna är hotellets potentiella hot mot Getteröns Natura 2000-område samt föroreningarna i marken. Risken är att fåglar krockar med hotellets glasfasad. Länsstyrelsen vill att kommunen tvingar fram en säker hotellfasad i detaljplanen.

Vad gäller markföroreningarna menar länsstyrelsen att det finns osäkerhetsfaktorer och att kommunen därför måste göra fler provtagningar, bland annat i kvarteret Fregatten längst i söder.

Varningen: Västerport kommer bli översvämmat

Så långt sådant som kan stjälpa planen. Men länsstyrelsen ger också råd – ett slags mjukare respons. Råden gäller bland annat översvämningsrisken och hotellets påverkan på fästningen.

Hotellet ska bli fjorton våningar högt. Påverkar det riksintresset Varbergs fästning negativt? Så här står det i kommunens egen utredning:

"Planförslaget innebär att fästningen förlorar sin visuella dominans som präglar stadssiluetten i dagsläget. Det är särskilt den föreslagna bebyggelsens läge vid fronten mot vattnet och hotellet som en ny iögonfallande volym som påverkar riksintresset. En enstaka byggnad med den här höjden kan vara acceptabelt, men en fortsatt utbyggnad av Varberg i samma skala kan medföra att de negativa konsekvenserna för kulturmiljön blir betydligt större. Kommunen bedömer att hotellets påverkan på Varbergs innerstads siluett och riksintresset runt fästningen blir acceptabel."

Länsstyrelsen är inne på samma linje – hotellet är okej.

Länsantikvarien gillar inte hotellet

Men länsantikvarie Emma Östlund har anmält avvikande mening. Hon anser att hotellet kommer skada fästningen. Enligt henne kommer fästningen tappa sin framträdande roll. "Upplevelsen av fästningens försvarsstrategiska läge högt uppe på Wardberget kraftigt försvagas då den nya höga byggnaden kommer att konkurrera om den visuella upplevelsen".

Kulturmiljö Halland håller med: "Varbergs fästning är unik. Ett högt modernt hotell finns i många städer. Frågan är varför ett nybyggt hotell ska få tillåtas ha denna utmanande roll på Varbergs mest framstående och viktigaste byggnadsverk, med anor från 1200-talet."

Länsstyrelsens tidigare skarpa kritik mot markhöjningen i Västerport är nu borta. Översvämningsrisken utgör inte längre skäl att pröva planen, som det heter när länsstyrelsen nagelfar ett kommunalt planbeslut.

Men kritiken finns kvar i mildare form, nu formulerad som råd. Länsstyrelsen konstaterar kallt att Västerport mest troligt kommer att översvämmas i framtiden och att "lämpligheten i att bebygga ett område som kommer vara utsatt för havsnivåhöjning och översvämning kan ifrågasättas".

Politikerna trygga med planerna

Kommunalråden uttrycker, liksom tjänstemännen, ett hopp inför det fortsatta arbetet med detaljplanen. Någon stor ändring av planen vill man inte se. HN frågar om farhågan om översvämningsrisken och varningarna för hotellets påverkan på fästningen borde få kommunen att tänka om, men det tycker varken Stenkil (M), Bergenblock (C) eller Nilsson (S).

– När det gäller kulturmiljön uppfattar jag inte att länsstyrelsen har någon annan uppfattning än att detta fungerar, säger Jana Nilsson (S).

Länsantikvarien Emma Östlund är ju oenig?

– Ja, det var hon, så är det. Vi vet att det sticker ut med hotellet. Det finns ju olika synpunkter på det. Den här diskussionen har vi haft ända sedan början. Det finns de som tycker att hotellet kommer bli väldigt bra, och andra är kritiska. Så är det alltid vid byggnationer. Jag tror det kommer bli bra.

– Det är naturligtvis en hög byggnad. Men bedömningen från länsstyrelsen är samma som kommunens – att det inte skadar riksintresset, säger Christofer Bergenblock.

Och Östlunds åsikt?

– Länsstyrelsen består ju av människor med olika åsikter. Det finns olika åsikter om hotellet i Varberg också. Man kommer ha fri siktlinje mot fästningen från stationen och hotellet kommer finnas där som en byggnad från 2020-talet. Det kommer vara en årsring.

Översvämningsrisken då? "Sent påkommer nu, hela kusten är ju bebyggd", säger Ann-Charlotte Stenkil och hänvisar till de åtgärder som görs mot översvämningarna.

– Vi tar höjd för ganska höga vattennivåhöjningar i Västerport. Och man kan ju inte undvika att bygga helt och hållet. Då skulle vi inte tillåta några byggen alls, mer än på Platsarna och en bra bit upp i stan, säger Jana Nilsson.

Fler nyheter om Varberg hittar du här

Superlokalt - här får du senaste nytt från ditt område

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här