Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Roger Lind på näringsdepartementet handlägger ärendet hos regeringen. Eftersom regeringen inte kom på plats förrän i januari har ärendet dröjt. Ett avgörande kan komma i vår eller sommar. Bild: Rebecka Kvint

Plusmärkt innehåll – synligt bara för dig som är kund

Avgörande om byggnation på Årnäs väntas i vår

I vår eller sommar väntas regeringen fatta beslut om detaljplanen för 60 nya villor på Årnäshalvön. Kommunens planering ligger i konflikt med riksintressen och utgången av ärendet kan få betydelse för liknande fall.

"Detaljplan för Duveslätt 1:3 m fl". Så heter ärendet som nått ända till regeringen. I korthet handlar det om att Varbergs kommun antagit en ny detaljplan för bostäder på Årnäshalvön – ett område som omfattas av miljöbalkens fjärde kapitel om riksintressen för turismen och det rörliga friluftslivet.

Ända sedan arbetet med detaljplanen inleddes 2009 har länsstyrelsen med hänvisning till riksintresset Hallandskusten avrått kommunen från att planera för bostäder i området. Men kommunen jobbade vidare med detaljplanen i alla fall.

Miljöbalken gör undantag i riksintressena. Befintliga tätorter får byggas ut. Den 25 oktober 2016 presenterade Statistiska Centralbyrån (SCB) ny befolkningsstatistik och enligt den var Årnäs nu en tätort. Kommunen jublade.

I januari 2017 klubbades detaljplanen av fullmäktige. Några månader senare gjorde länsstyrelsen det den varnat för – den upphävde detaljplanen. Tätorter definieras inte av SCB, var länsstyrelsens besked.

"Släpper vi fram 60 tomter här får vi agera på samma sätt i hela länet. Då finns risken att stora delar av kusten byggs igen. Är det verkligen en önskvärd utveckling? Man förlorar många andra värden då, som gör Halland till ett värdefullt besöksmål för turister", sa länsarkitekt Cecilia Engström till HN i samband med beslutet.

Försommaren 2017 överklagade kommunen länsstyrelsens beslut till regeringen. Där har ärendet legat sedan sist.

Höstens och vinterns långdragna regeringsförhandlingar har knappast skyndat på ärendet. Roger Lind, som arbetar på enheten för samhällsplanering på näringsdepartementet, är ansvarig handläggare.

För honom och hans kolleger var inte den nya regeringen igång på riktigt förrän måndagen den 1 april. Den dagen trädde den nya departementsindelningen i kraft och han och hans avdelning flyttade till finansdepartementet under finansmarknads- och bostadsminister Per Bolunds (MP).

Berörda myndigheter som Boverket, Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet har yttrat sig och ärendet kommer framöver att beredas i samråd mellan finansdepartementet, miljödepartementet och kulturdepartementet.

– Jag kan inte säga någon exakt tidsplan för när det kommer ett beslut men förhoppningsvis blir det under våren eller sommaren, säger Roger Lind.

Januariavtalet säger att riksintressena ska ses över i mening att snabba på byggandet men det ska enligt Roger Lind inte ha någon påverkan på Årnäsfallet. Det hanteras utifrån de lagar som gällde när detaljplanen antogs av fullmäktige.

Att regeringen nu regerar med stöd från Centerpartiet och Liberalerna får enligt Roger Lind inte heller någon direkt betydelse för den här typen av regeringsbeslut.

– De här förvaltningsärendena ingår inte i januariöverenskommelsen.

Här står kommunens intresse av fler bostäder och kommuninvånare mot statens intresse att hålla Hallandskusten öppen för turism och friluftsliv. Vad har du för tankar om det?

– Kommunen har ju ett självstyre och stor frihet och makt enligt plan- och bygglagen. Kommunen har planmonopol. Men staten har förbehållsrätten att genom länsstyrelsen ingripa i vissa fall, om det gäller större allmänna intressen, som riksintressen. Det är det som länsstyrelsen gjort här när den sett intressekonflikten.

Varbergs kommun jublade när SCB:s statistik definierade Årnäs som tätort. Gör den rätt i det?

– Jag passar på den frågan. Jag vill inte avslöja för mycket om hur vi tänker om ärendet.

Får beslutet om Duveslätt och Årsnäs någon betydelse för andra liknande fall?

– Regeringsbeslut blir inte praxis som domstolsbeslut i mark- och miljööverdomstolen. Men det finns ett intresse av de här besluten hos länsstyrelser, kommuner, domstolar och andra. Så visst får beslutet en påverkan.

Läs mer om kommunens och statens strid här, och att ärendet dröjt här, och om markägarnas syn på saken här .

Fakta: Riksintressen

Miljöbalkens fjärde kapitel handlar om hushållning med mark och vatten för områden som har höga natur- och kulturvärden. Poängen är att dessa områden ska skyddas från ingrepp som kan skada natur- och kulturvärdena.

Den andra paragrafen tar upp riksintressen för turismen och det rörliga friluftslivet. Områden som omfattas är bland andra Öland, Gotland, kustområdet i Halland, området utmed Dalälven från Avesta till Skutskär, kustområdet och skärgården i Bohuslän från riksgränsen mot Norge till Lysekil.