Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Hallands Nyheter klandras efter att ha kränkt en privatperson

Uttalande av Mediernas Etiknämnd.

Uttalande av Mediernas Etiknämnd dnr. 22080, exp. nr. 95/2022:

Mediernas Etiknämnd klandrar Hallands Nyheter för att ha brutit mot god publicistisk sed. Tidningen visade bristande hänsyn mot en privatperson som utpekades för en mindre krets och utsattes för nedsättande omdömen.

Hallands Nyheter publicerade den 16 februari 2022 en nyhetsartikel med rubriken Fastighetsägare anmäls – beskar 200 år gamla ekar. Ingressen löd: Kommun Y (kommunens namn angivet) hade polisanmält en fastighetsägare i X-ort (ortsnamn angivet) för att ha beskurit fyra 200 år gamla ekar på kommunens mark. Enligt kommunens preliminära bedömning rörde det sig om skador på träden för mångmiljonbelopp.

Vid samma tillfälle publicerades en ledare i tidningen med rubriken Trädmarodör i X-ort måste betala skadan. Texten inleddes med: ”Trädmarodörer. Dessa sabotörer, vandaler, ekologiska brottslingar visar inte gärna upp sina troligtvis elaka anleten. Deras klandervärda gärningar utförs ofta i skydd av mörkret och kan gäcka polis och förfärad allmänhet under lång tid. Det finns flera städer som då och då drabbas av människor som är så mörka i sitt inre och så fega att de skadar träd …”

I ett annat stycke stod: ”Alla trädmarodörer gömmer sig inte, de är för högmodiga för det. I X-ort har en fastighetsägare polisanmälts för att ha beskurit 200 år gamla ekar i en vacker allé så illa att de riskerar att dö i förtid … ”

Anmälaren: Skulle träffa journalisten

Publiceringarna anmäldes av NN som var den utpekade fastighetsägaren. Texterna innehöll kränkande omdömen om hen. När journalisten ringde den 13 februari kom de överens om att de skulle träffas påföljande vecka, men innan mötet skett publicerade tidningen.

Tidningen: Skadade träd berör

Hallands Nyheter svarade att artiklar som handlade om skador på träd intresserade och engagerade tidningens läsare. Anmälaren hade givits möjlighet att komma till tals innan nyhetsartikeln publicerades samt att hen inte pekats ut i artikeln eller i ledaren med vare sig namn, ålder eller kön i text eller bild.

MO: Klandrar inte nyhetsartikeln

MO har till uppgift att pröva om enskilda tillfogats oförsvarliga publicitetsskador, genom kränkande eller på annat sätt skadande uppgifter som publicerats om dem och deras personliga angelägenheter. Vid bedömningen vägs allmänintresset, det vill säga allmänhetens rätt till insyn i olika frågor, mot den hänsyn som bör tas till den enskildes integritet.

Det kan konstateras att frågor om naturvård har ett allmänintresse.

Av betydelse vid prövningen är frågan om det skett ett utpekande genom publiceringen. Ett utpekande kan ske inför en bred krets, genom att mediet publicerar namn och bild på en person. Men ett medieetiskt utpekande kan också anses föreligga om en mindre krets, som i och för sig redan har viss inblick i förhållandena, tillförs nya kränkande eller skadande uppgifter om den enskilde genom det som publicerats.

För att det rent medieetiskt ska räknas som ett utpekande så måste utpekandet ske i själva publiceringen. De identifierande uppgifterna i nyhetsartikeln är knapphändiga. Anmälaren omnämns bara som ”hen”, ”personen” eller ”fastighetsägaren”. Dock framgår det vilken ort och vilken trädallé det handlar om. Anmälaren är därför att betrakta som utpekad, även om det är i en högst begränsad krets.

Frågor att ta hänsyn till vid prövningen är också om mediet har haft ett tillräckligt underlag för att publicera uppgifter och om den enskilde har fått tillfälle till bemötande.

När det gäller frågan om bemötande ska framhållas att journalistiska arbetsmetoder faller utanför ramen för MO:s prövning. Det som är ostridigt i ärendet är att tidningen hörde av sig till anmälaren för ett bemötande inför publicering, och vid det tillfället hade anmälaren, till exempel, kunnat framföra invändningen om att hen använt sin rätt enligt jordabalken att själv avverka grenar.

Även om anmälaren inte är nöjd med nyhetsartikeln anser MO sammantaget att den kan accepteras medieetiskt, och att den inte ska klandras.

Särskilt om ledarartikeln

Att beakta är att en lokaltidning, som Hallands Nyheter, har ett stort genomslag i sitt spridningsområde och att X-ort är ett litet samhälle. Knäckfrågan i det här fallet gäller den kontext som anmälaren förekommer i, och de nedsättande omdömen som lämnas i krönikan.

Medieombudsmannen konstaterar att ledaren innehöll invektiv som trädmarodör, sabotör, vandal och ekologisk brottsling. Det gick inte att uppfatta på annat sätt än att även anmälaren omfattades av dessa hårda omdömen. Dessutom jämfördes den aktuella händelsen med en mycket omfattande avverkning i Tylösand, som lett till avsevärda rättsliga konsekvenser.

Utpekandet är förvisso begränsat. Dock har händelsen, efter vad tidningen själv anger, väckt uppståndelse bland grannar som kontaktat kommunen med klagomål. Att anmälaren inför sina grannar och andra som tillhört den krets som redan före publiceringarna haft viss insyn i händelserna ska behöva utpekas med dessa invektiv är inte förenligt med en ansvarig hållning inför den publicistiska uppgiften. Att en ledarskribent riktar skarp kritik mot politiker eller andra makthavare är en sak. Men ska man ge sig på en privatperson utan någon som helst offentlig ställning krävs det att försiktighetsåtgärder vidtas.

Sammanfattningsvis har de mycket negativa omdömena i krönikan inte varit motiverade och de har inte heller varit påkallade av allmänintresset. Hallands Nyheter bör därför klandras för att ha orsakat anmälaren en oförsvarlig publicitetsskada.

Mediernas Etiknämnds bedömning:

Mediernas Etiknämnd delar MO:s bedömning och klandrar Hallands Nyheter för att ha brutit mot god publicistisk sed.

Detta är en förkortad version av nämndens beslut. Beslutet i sin helhet kommer att finnas tillgängligt på Allmänhetens Medieombudsmans/Mediernas Etiknämnds hemsida www.medieombudsmannen.se.

Fotnot: Pressens Opinionsnämnd och Allmänhetens Pressombudsman ombildades den 1 januari 2020 till Mediernas Etiknämnd och Allmänhetens Medieombudsman.