Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Ivo granskar Hjortsbergs äldreboende

Inspektionen för vård och omsorg granskar det coronadrabbade äldreboendet Hjortsberg i Falkenberg. I samband med tillsynen har anonyma uppgifter om missförhållanden kommit in till myndigheten.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har sedan en dryg månad tillbaka granskat äldreboenden och LSS-boenden runtom i landet för att se hur de har hanterat coronapandemin.

Ett av boendena som granskas är Hjortsbergs äldreboende i Falkenberg där ett okänt antal, minst åtta, av brukarna har avlidit till följd av covid-19.

IVO:s granskning av Hjortsbergs äldreboende inleddes i april med en intervju med verksamhetschefen Jessica Nilsson. Under tillsynen inkom dessutom ett anonymt tips till IVO om missförhållanden på boendet. I mitten av maj begärde IVO därför även in ett yttrande från huvudmannen, Vardaga Äldreomsorg AB i Solna. Detta yttrande ska komma in till myndigheten senast den 15 juni.

Den 23 april genomfördes IVO:s intervju med boendets chef Jessica Nilsson. Intervjun består av 21 frågor om hur verksamheten påverkats av coronautbrottet.

Enligt protokollet från intervjun så kom smittan in på boendet i mars. Verksamheten ska då ha tagit in skyddsutrustning och arbetat enligt gällande rutiner. ”Verksamheten har köpt in heltäckande plastförkläden, visir, handskar och sprit. De har haft god tillgång till detta fram till för två veckor sedan. Nu förses de med skyddsmaterial av Region Halland. Verksamheten får hämta lite skyddsmaterial och skyddskläder åt gången hos hemsjukvården”, heter det i protokollet som är daterat den 24 april.

I intervjusvaren preciseras inte hur många som har avlidit på äldreboendet: ”Ett antal boende har avlidit”, heter det.

I intervjusvaren ger verksamhetschefen Jessica Nilsson överlag en positiv bild av hur coronasmittan har hanterats på boendet. Men det framgår också att det har förekommit svårigheter:

”Verksamhetschefen uppger att personalen helt klart arbetar på ett sätt som förhindrar smittspridning av covid-19. Hon uppger att det i början var utmanande och svårt då en stor del av personalen var hemma och sjukskrivna i samband med att det blev känt att smittan fanns på boendet. Det var svårt att bemanna och verksamhetschefen fick snabbt rekrytera vikarier. [...] En del av vikarierna hade inte önskvärd kompetens och verksamhetschefen uppger att hon har haft ganska stor kontroll för att säkerställa att rutiner kring hygien efterlevs av de nyanställda vikarierna”, heter det.

Det framgår också att verksamhetschefen själv har gått in och jobbat när personalsituationen varit pressad: ”Det har varit svårt att bemanna arbetspass. Verksamhetschefen har själv under en period arbetat i verksamheten och har även haft kontroll på nyanställda så att de inte utför insatser på ett felaktigt sätt”, heter det. Och: ”Det har också varit en utmaning att det funnits olika regler om hur man ska använda skyddsutrustning”.

Verksamhetschefen uppger också att anhöriga inte har respekterat besöksförbudet: ”Det finns anhöriga som propsar på att träffa de boende utomhus och ta promenader. Vi har ingen möjlighet att förhindra det men spritar allt när de kommer tillbaka”, heter det.

Av redogörelsen framskymtar också de svårigheter som finns när det gäller att hantera brukare med demenssjukdom: ”De boende är isolerade i sina lägenheter oavsett om de är smittade eller ej. Verksamhetschefen uppger sig ha varit tydlig med att personalen inte får tvinga de personer med kognitiv svikt som inte förstår instruktioner att vara i sina lägenheter. De boende som personalen inte lyckas motivera att vara i sina lägenheter får vistas i dagrummet men en personal punktmarkerar då den boende och spritar där den har varit.”

Sammanfattningsvis tycker verksamhetschefen att ”lite har gått fel” i samband med pandemin, men att verksamheten har utrett detta.

”Hon uppger att det har hänt att den skriftliga dokumentationen kring de boende inte utförts korrekt. Detta har berott på att många i den ordinarie personalen försvann på samma gång och att ny personal behövde lära sig att dokumentera och få sina behörigheter i datasystemet. Det var också under denna period mycket nytt att sätta sig in i som till exempel hantering av skyddsutrustning”.

Fler nyheter om Falkenberg hittar du här

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här