Får böta för varje skolkdag

En förälder till en elev får böta 200 kronor för varje dag som eleven inte kommer till skolan. Fallet är det första i sitt slag i Falkenberg.

ANNONS
|

Skollagen har länge gjort det möjligt för kommuner att hota vårdnadshavare till skolkande barn med böter. Men i Falkenberg har påtryckningsmedlet ännu aldrig använts. Tills nu.

I juni beslöt barn- och utbildningsnämnden att förelägga en förälder om vite. Eleven hade då haft en hög frånvaro under en längre tid. Enligt föräldern mår eleven dåligt i skolan och hålls därför hemma. Trots en rad olika åtgärder och kontakter har inget rubbat förälderns inställning.

Varje dag med frånvaro utan giltigt sjukdomsintyg kommer framöver att kosta föräldern 200 kronor om dagen.

Heléne Malmström är verksamhetschef för grundskolan i kommunen. Hon ser beslutet som en konsekvens av en uppstramning som pågått en tid inom grundskolan. Skolan måste gentemot sin kontrollmyndighet, Skolinspektionen, kunna visa att alla vägar prövats i varje enskilt fall av ogiltig frånvaro.

ANNONS

– Det har blivit vanligare på senare tid att vi förbereder den här typen av ärenden. En anledning till det är att Skolinspektionen ser mycket tuffare nu på närvaron i skolan. De kan i sin tur utdöma vite av kommunen om vi inte vidtar tillräckliga åtgärder i varje ärende, säger Heléne Malmström.

Läs HN:s ledare:Ska skolan eller föräldrarna böta? Skolinspektionens tuffare attityd har kommunen redan fått känna på. I ett ärende förra året riskerade kommunen att få betala 300 000 kronor i vite. Det fallet gällde både kränkande behandling och elev rätt till skolgång men skrevs senare av. Heléne Malmström tror därför att fler föräldrar kan komma att drabbas av kommunens vitesförelägganden i framtiden. Att den ogiltiga frånvaron skulle ha ökat på senare år finns det dock inget som tyder på. För grundskolans del ligger skolket på en jämn och relativt låg nivå, menar verksamhetschefen. Den stora skillnaden mot förr ligger på individnivå. Nu finns inget överseende ens med enstaka elevers frånvaro. – Frånvaron redovisas varje år för nämnden och det har inte skett någon ökning. Men vi jobbar med det här på ett annat sätt nu. Vi agerar fortare. På ett sätt kan man nog säga att skolan har blivit mer fyrkantig och kontrollerande, säger Heléne Malmström. Lena von Platen är enhetschef för anmälningsärenden på Skolinspektionen i Göteborg. Hon anser inte att myndigheten har ändrat sin hållning gentemot skolorna. Elevens rätt till skolgång är lika stark som innan. – Däremot har det kommit en ny viteslagstiftning. Vi hade möjligheten att använda oss av viten även tidigare men nu ska vi göra det under vissa omständigheter. Det är lagstiftarens avsikt att det ska vara på det här sättet, berättar hon. Lena von Platen har respekt för att många inom skolan vill uppehålla en så god relation som möjligt in i det sista med barnens vårdnadshavare. Samtidigt tror hon att många fall skulle vinna på att kommunerna använde sig av viten tidigare. – Ur ett elevperspektiv så är det ju oerhört viktigt att eleven kommer till skolan. Håller man på för länge med andra åtgärder så äventyrar man elevens skolgång. Ett barn som hålls hemma är väldigt utsatt, säger Lena von Platen som ser vitet som ett tecken på att kommunen verkligen har använt sig av alla verktyg som står till buds. – Det är naturligtvis inte det första man gör. Men för oss är det en signal omatt man har använt hela sin arsenal, säger enhetschefen. Skulle frånvaron för den aktuella Falkenbergseleven fortsätta även i höst så kan kommunen vända sig till Förvaltningsdomstolen som i sin tur kan utdöma vitet. Kommunen har ingen möjlighet att på egen hand kräva in pengarna. Det eventuella bötesbeloppet går till statskassan.

Fler föräldrar kan få böta

  1. Kommunen ska se till att eleverna fullgör sin skolplikt och går klart sin utbildning i deras grundskola och grundsärskola eller får sin utbildning på annat sätt.
  2. Den som har vårdnaden om ett skolpliktigt barn ska se till att barnet fullgör sin skolplikt.
  3. Om vårdnadshavaren inte har fullgjort sina skyldigheter har hemkommunen rätt att kräva att så sker.
  4. I vissa fall kan det innebära att en vårdnadshavare får betala böter.
  5. I Falkenberg är det barn- och utbildningsnämnden som beslutar om vitesföreläggande. Det är beslut som inte kan tas inom förvaltningen eller av rektorer ute i verksamheterna.
  6. Förutom ärendet som ledde till vitesföreläggande i juni hanterar nu nämnden ytterligare ett liknande fall. I det fallet inväntar nämnden reaktioner från ett informationsbrev som skickats till vårdnadshavaren.
ANNONS