Svensk ekonomi går in i en avmattningsfas, enligt KI:s prognoschef Ylva Hedén Westerdahl.
Svensk ekonomi går in i en avmattningsfas, enligt KI:s prognoschef Ylva Hedén Westerdahl.

KI-prognos goda nyheter för låntagare

Bara en räntehöjning de närmaste två åren och inget utrymme för politikerna att gasa i vårbudgeten. Konjunkturinstitutet bedömer att svensk ekonomi svalnar.

ANNONS
|

- Vi befinner oss i en högkonjunktur men den bromsar in. Högkonjunkturen kommer att bestå även nästa år. Vi ser en konjunkturavmattning, men vi går inte in i en lågkonjunktur, säger KI:s prognoschef Ylva Hedén Westerdahl.

- Det som kommer att bidra mest till att BNP växer är exporten och hushållens konsumtion, fortsätter hon.

ANNONS

BNP spås växa med 1,5 procent i år jämfört med 2,3 procent under 2018. Under 2020 väntas BNP öka med 1,6 procent. Per invånare stiger BNP med runt en tredjedel av den totala tillväxten, enligt KI:s nya prognos.

Arbetslösheten oförändrad

Samtidigt väntas inflationen bli lägre än två procent i år medan arbetslösheten väntas ligga kvar på 6,3 procent för att sedan stiga sakta de närmaste åren. Mot denna bakgrund minskar Riksbankens utrymme för räntehöjningar, enligt KI. Enligt prognosen väntas reporäntan höjas till noll procent mot slutet av året och sedan blir det inga fler höjningar förrän 2021, vilket är lägre än Riksbankens egen bedömning.

KI bedömer att utrymmet för ofinansierade reformer i vårbudgeten är obefintligt.

Sysselsättningstillväxten var stark det fjärde kvartalet, och antalet arbetade timmar växte ännu starkare enligt prognosen. Men ökningen bedöms vara tillfällig.

- Vi har haft fler som fick jobba övertid och färre som var frånvarande från sina jobb. Men vi tror inte att den här starka tillväxten i sysselsättningen kommer att fortsätta att växa.

Svårare hitta personal

Trots att sysselsättningsökningen ökade svarar många företag att de har allt svårare att hitta personal med rätt kompetens, och bristtalen har legat högt under en längre tid.

ANNONS

- En orsak kan vara att det är nyckelpersoner inom offentlig sektor och näringslivet. Företagen uppger också att de behöver tacka nej till order, som en konsekvens av att de inte hittar personal.

Svaren i den månatliga konjunkturbarometern visar att stämningsläget i ekonomin föll marginellt under mars månad men låg kvar på en relativt stark nivå.

Stämningsläget för hushållen steg för andra månaden i rad, vilket beror på att många upplevt att den egna ekonomin förbättrats under det senaste året. Sett i historiskt perspektiv ligger dock hushållens så kallade konfidensindikator under genomsnittet.

- Hushållen anser att den egna ekonomin är god, men förväntningarna på den svenska ekonomin är mer negativa, säger Ylva Hedén Westerdahl.

TT

Fakta: Prognosen i siffror

Källa: Konjunkturinstitutet

ANNONS