Konjunkturinstitutet presenterar ny prognos. Arkivbild.
Konjunkturinstitutet presenterar ny prognos. Arkivbild.

KI-kritik mot regeringens budget

Konjunkturinstitutet anser att det behövs en tuffare finanspolitik redan 2019. Regeringens budget är kraftigt underfinansierad och ligger inte i linje med överskottsmålet, enligt KI:s nya prognos.

ANNONS
|

"Om det offentliga välfärdsåtagandet dessutom ska behållas på 2018 års nivå, krävs det även budgetförstärkningar på cirka 30 miljarder kronor", skriver KI i prognosen.

TT: Är ni kritiska till att regeringens budget är underfinansierad?

- Ja, vi gör bedömningen att budgeten inte ligger i linje med vare sig det existerande överskottsmålet eller det nya överskottsmålet. Det mäts i form av det strukturella sparandet som bland annat beror på jämviktsarbetslösheten, där vi gör olika bedömningar jämfört med regeringen, säger Urban Hansson Brusewitz, generaldirektör på KI.

ANNONS

Ansträngd arbetsmarknad

Enligt KI väntas arbetslösheten sjunka från 6,6 procent i år till 6,3 procent nästa år och 6,2 procent 2019 för att därefter stiga något. Samtidigt visar rapporten att det nu råder stor brist på arbetskraft med efterfrågad kompetens. Situationen på arbetsmarknaden beskrivs som "ansträngd" med stor matchningsproblematik.

- Vi har en högkonjunktur just nu och vi säger att arbetslösheten inte kommer att falla längre ner än till 6,2 procent. Det är en ganska hög arbetslöshet generellt och det visar att det är matchningsproblem. Det finns många på arbetsmarknaden som inte har lätt att hitta jobb, säger Ylva Hedén Westerdahl, prognoschef på Konjunkturinstitutet.

När det gäller lönerna är ökningen dämpad trots bristen på arbetskraft.

I stort bedöms tillväxttakten i svensk ekonomi mattas något de närmaste åren. I år väntas BNP öka med 2,8 procent medan motsvarande siffra nästa år förväntas bli 2,7. För 2019 respektive 2020 är bedömningen 1,8 respektive 1,5 procent.

Fallande bostadspriser

Det finns några risker i prognosen som lyfts fram. En är ekonomisk-politisk osäkerhet i Europa, dessutom finns risken för ekonomisk hårdlandning i Kina och nedgång i tillgångspriser.

ANNONS

Även fallande bostadspriser i Sverige är något som kan påverka på den negativa sidan. Hur mycket ett boprisfall skulle påverka svensk ekonomi beror på vad som utlöser en eventuell nedgång. Om husköparna börjar känna sig allmänt oroliga för att köpa bostad blir effekterna på ekonomin sannolikt mindre än om fallet beror på att något händer i omvärlden, exempelvis en finansiell kris.

- Då blir husprisfallet större och effekterna på svensk ekonomi också större, säger Hedén Westerdahl.

KI skriver i rapporten att Riksbanken nu hållit reporäntan oförändrad på -0,5 procent i över 18 månader. Bedömningen är att räntan kommer att höjas en första gång hösten 2018.

TT

Fakta: Konjunkturläget i siffror oktober 2017

Procentuell förändring för BNP de kommande åren. Arbetslöshet och reporänta anges i procent.

2017 2018 2019 2020 2021

BNP till marknadspris: 2,8 2,7 1,8 1,5 1,5

Arbetslöshet: 6,6 6,3 6,2 6,3 6,5

Reporänta: -0,50 -0,25 0,50 1,50 1,75

Källa: Konjunkturinstitutet (KI).

ANNONS