Alla rimliga åtgärder måste vidtas för att behålla reaktorerna på Ringhals i drift, eller ersätta dem med nya, skriver Jörgen Warborn (M) och Ann-Charlotte Stenkil (M).
Alla rimliga åtgärder måste vidtas för att behålla reaktorerna på Ringhals i drift, eller ersätta dem med nya, skriver Jörgen Warborn (M) och Ann-Charlotte Stenkil (M). Bild: Annika Karlbom

Utan Ringhals – stora konsekvenser för näringsliv och klimat

I ett land som vill ligga i framkant duger det inte att företag får till svar att det saknas ström.

ANNONS
LocationHalland|

Sverige står inför akuta problem till följd av regeringens energipolitik. På senare tid har det berättats flera gånger hur företagsinvesteringar får läggas på is eftersom att elförsörjningen inte kan garanteras. Och berättelserna kommer alltså inte från någon bananrepublik – utan från Sverige 2019.

Det svenska energisystemet är ansträngt på flera fronter. Mest allvarligt är det att regeringen underlåter att agera när nästan en tiondel av landets energiproduktion försvinner genom stängningen av Ringhals 1 och 2. Därutöver innebär regeringens aktiva skattehöjningar på värmekraft att stadsnära energiproduktion i våra större städer lägger ned. Detta frestar på ett redan ansträngt elnät, där kapacitetstaket redan är nått på många platser. Kombinerat med många år av underinvesteringar och bristande underhåll av elnätet är situationen så allvarlig att industrier kan tvingas avstå från att bygga ut eftersom att tillgången till el inte kan garanteras. Företrädare för näringslivet vädjar till politiken att agera, men dessvärre verkar energiminister Ygeman (S) ha tagit en riktigt lång semester.

ANNONS

Samtidigt med larmrapporterna från det svenska näringslivet kommer lika oroväckande besked ur klimatsynpunkt. Om två av Ringhalsreaktorerna stängs som planerat räknar Konjunkturinstitutet med att koldioxidutsläppen från vår energikonsumtion ökar med åtta miljoner ton. Energin som Ringhalsreaktorerna alstrar måste ersättas av annan el och eftersom att kapaciteten saknas i den svenska produktionen, kommer vi att tvingas importera stora mängder el från kontinenten, där kol- och gaskraft dominerar. Regeringens aktiva politik för att straffa ut kärnkraften och dess underlåtenhet att agera när nya fakta finns på bordet riskerar nu att försätta oss i en situation där både näringslivet och klimatet skadas.

FN:s klimatpanel skriver i sin senaste rapport att kärnkraften behöver byggas ut mellan 91 och 190% till år 2050, om mänskligheten ska lyckas hålla den globala uppvärmningen under två grader. Politiker både här hemma och i resten av världen har anledning att ta klimatpanelens ställningstagande på stort allvar. Det är bråttom om vi ska hinna ställa om från smutsig kol- och gaskraft till modern, säker och stabil kärnkraft. Därför borde Sverige inte stänga de reaktorer vi redan har, utan tvärtom bygga nya, så att vi kan exportera svensk kärnkraftsel till EU-marknaden. Det skulle gynna både den svenska konkurrenskraften, pålitligheten i vårt energisystem och möjligheten att minska klimatutsläppen. Inte minst skulle svenska företag och privatpersoner kunna känna sig trygga med att det finns ström i väggen när man slår på strömbrytaren.

ANNONS

I motsats till S/MP-regeringen och deras stödparti Centern, ligger kärnkraften oss moderater varmt om hjärtat. Inte kärnkraften som ett mål i sig, utan som ett medel för att skapa konkurrenskraft för våra företag samtidigt som vi värnar klimatet. I ett land som vill ligga i framkant duger det inte att företag får till svar att det saknas ström, när de vill investera i nya anläggningar och skapa fler jobb. En stabil energiförsörjning är en grundbult i varje civiliserat samhälle och i nuläget finns inget realistiskt alternativ för att ersätta kärnkraften utan att orsaka skada på klimatet och den svenska konkurrenskraften. Därför måste alla rimliga åtgärder vidtas för att behålla reaktorerna på Ringhals i drift, alternativt ersätta dem med nya reaktorer.

Jörgen Warborn (M)

EU-parlamentariker från Varberg

Ann-Charlotte Stenkil (M)

Kommunstyrelsens ordförande i Varberg

ANNONS