Grunda vikar med undervattensängar kan motverka klimatförändringar genom att de fungerar som viktiga kolsänkor – så länge de inte muddras bort för att ge plats åt bryggor och marinor, skriver debattörerna.
Grunda vikar med undervattensängar kan motverka klimatförändringar genom att de fungerar som viktiga kolsänkor – så länge de inte muddras bort för att ge plats åt bryggor och marinor, skriver debattörerna.

Stärk tillgången till strandmiljöer och livsvillkoren för djur- och växtliv

Tack vare det generella strandskyddet står Sverige idag bättre rustat än många andra länder för att möta klimatförändringarna.

ANNONS
LocationHalland|

Vi ser i pressen att några moderata företrädare påstår att bristen på mark ofta uppges som ett hinder för bostadsbyggandet och att orsaken är ”det lapptäcke av strandskydd, riksintressen och naturreservat som ligger som en våt filt över mycket av den mark som skulle kunna utgöra attraktiva boendemiljöer.”

En positiv effekt av att vi så länge har haft ett strandskydd i Sverige är en stor tillgänglighet till havet, vattendragen och stränderna för alla som bor här och våra besökare.

Tack vare det generella strandskyddet står Sverige idag bättre rustat än många andra länder för att möta klimatförändringarna. Orörda stränder med naturlig vegetation fungerar som buffertzoner som dämpar häftiga vattenflöden och mildrar effekten av översvämningar. Grunda vikar med undervattensängar kan till och med motverka klimatförändringar genom att de fungerar som viktiga kolsänkor – så länge de inte muddras bort för att ge plats åt bryggor och marinor.

ANNONS

Enligt Miljöbalken ska områden av riksintresse för naturvård, kulturmiljövård och friluftsliv skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön.

Avsikten är att betona miljöfrågornas betydelse i planeringen och vikten av hushållning med mark- och vattenområden. De ekologiska förutsättningarna ska beaktas vid alla beslut som rör användning av mark- och vattenområden.

I Skåne och Halland finns hundratals natur- och kulturreservat att välja mellan. Vissa är tillgängliga och har anordningar för dig som besökare. Andra är mer utmanande eller passar kanske dig som söker ensamhet och tystnad. Så packa ryggsäcken eller fikakorgen och ge dig ut på ett äventyr! Tips: Just i år ordnas ”Luften är fri – Friluftslivets år 2021”. Webbplatsen luftenarfri.nu har många tips.

Antalet besökare till landets naturreservat och nationalparker har ökat kraftigt det senaste året. Flera platser redovisar en ökning av antalet besökare på upp till 75 procent.

Riksintressen och naturreservat är ett unikt system av skydd för naturen för att långsiktigt värna om goda livsvillkor för djur- och växtlivet både på land och i vattnet. Natur- och kulturreservat med gångstigar, naturum och anordnade aktiviteter öppnar upp naturen för alla oss människor som vill vistas i den utan att exploatera den.

Detta är något som vi ska vara stolta över och värna om – allemansrätt, strandskydd och alla naturområden som finns öppna och tillgängliga. Vi tillsammans – oberoende om vi är markägare, granne, eller långväga turist. Alla är vi beroende av orörd och lättillgänglig natur.

ANNONS

De ”regelbundna prövningar” skribenterna föreslår skulle bara belasta de myndigheter som regelbundet skulle vara tvungna att ansöka om fortsatt skydd, i form av t.ex. riksintresse eller naturreservat.

En långsiktigt hållbar relation mellan oss människor och resten av naturen måste förverkligas.

Kasta av er den våta filten och ge er ut och njut av vår gemensamma natur!

Elisabeth Falkhaven (MP)

riksdagsledamot Halland

Marcus Friberg (MP

kommunalråd Helsingborg

Jan Riise (MP)

ordförande Halland

Thomas Lundberg (MP)

ersättare byggnadsnämnden Kungsbacka

Elisabeth Sahlsten (MP)

ledamot Nämnden för miljö och hälsoskydd Kungsbacka

ANNONS