Blir förslagen verklighet kommer alla människors tillgång till stränder hotas och växt- och djurlivet drabbas hårt, menar insändarskribenten.
Blir förslagen verklighet kommer alla människors tillgång till stränder hotas och växt- och djurlivet drabbas hårt, menar insändarskribenten. Bild: Hasse Holmberg / TT

Skydda våra stränder mot exploatering

Oansvarigt att upphäva strandskyddet i så stor omfattning som utredningen föreslår.

ANNONS

I dag har alla människor rätt att promenera, bada och leka vid orörda stränder runt om i landet. Men detta kan snart vara ett minne blott om den nya strandskyddsutredningen blir verklighet.

Den statliga utredningen om strandskyddet presenterades nyligen. Förslaget innebär en omfattande nedmontering av strandskyddet – bland annat genom att kommunerna får möjlighet att avsätta stora områden som ”landsbygdsområden” där strandskyddet upphävs helt eller delvis. Dessutom vill utredningen ta bort det generella strandskyddet vid små sjöar och vattendrag och göra det lättare att luckra upp strandskyddet i kust- och skärgårdsområden. Blir förslagen verklighet kommer alla människors tillgång till stränder hotas och växt- och djurlivet drabbas hårt.

ANNONS

Exploateringen av våra stränder pågår hela tiden. Antalet dispenser från strandskyddsreglerna ökar varje år. Byggande på stränderna är en irreversibel process – de orörda stränderna går aldrig att få tillbaka. Många av oss är nog inte medvetna om hur avgörande strandskyddet är för vår tillgång till orörd och vacker natur med välfungerande ekosystem och hög biologisk mångfald. Men vi kommer att märka skillnaden om detta förslag blir verklighet. Då kommer fler stränder att exploateras och det blir svårare att hitta en ostörd strand för bad, friluftsliv och fiske.

Utredningens förslag riskerar att minska den skyddade arealen i Sverige med tiotusentals kvadratkilometer. Detta i en tid då såväl EU som FN ställer krav på världens länder att tvärtom öka sitt naturskydd för att rädda den biologiska mångfalden.

Det kommer också bli svårare att möta klimatförändringarna när ständerna blir bebyggda och inte längre fungerar som naturliga buffertzoner som kan dämpa översvämningar och häftiga regn.

Naturskyddsföreningen menar att det är oansvarigt att upphäva strandskyddet i så stor omfattning som utredningen föreslår. Dessutom är vi kritiska till att utredningen inte lever upp till direktivet och presenterar förslag på hur strandskyddet kan stärkas i exploaterade områden där obebyggda stränder redan är en bristvara.

Naturskyddsföreningen vill ha ett starkt, generellt strandskydd som värnar natur- och friluftsliv. Eventuella lättnader i strandskyddet ska begränsas till glesbygd och förenas med stränga krav som styr bort från områden med höga naturvärden.

ANNONS

Per-Olof Erickson

Natuskyddsföreningen

ANNONS