För Varberg gäller ständigt stigande medelvattenstånd (ca +1 m år 2100) plus stormdrivna högvatten samt skyfall, skriver debattören.
För Varberg gäller ständigt stigande medelvattenstånd (ca +1 m år 2100) plus stormdrivna högvatten samt skyfall, skriver debattören. Bild: Rebecka Kvint

Varbergs havsnära läge är sårbart

Tunnelpassagen baxades igenom av kommunen mot bättre vetande, skriver Göran Alm, Träslövsläge.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

ANNONS
LocationVarberg|

Kuststaden Varberg har problem i sin planering. Inte bara att omotiverat och respektlöst placera en högbyggnad där den stör det unika varumärket fästningen. Det är värre än så.

Tunnelpassagen baxades igenom av kommunen mot bättre vetande och nu väntar Västerport, båda projekten på olämplig, låg och översvämningshotad mark Vi vet alla att klimatförändringarna inte går att hejda.

För Varberg gäller ständigt stigande medelvattenstånd (ca +1 m år 2100) plus stormdrivna högvatten samt skyfall. Vi får inte välja bort obekväma fakta utan förbereda väl för kommande generationer. Stora värden står på spel.

Riksintresset Västkustbanan är norrut erkänt dåligt rustad för stigande hav, då den bitvis är dragen nära havet på riskfullt låg nivå. Ändå ansågs den lämplig att nyttja med Projekt Varbergstunnelns tråg och tunnel. Endast dessa nya delar avses att skyddas mot översvämning, med portar och murar. Trafikverket, TRV, beräknar att skydden behöver vara 3,5 m ö.h. till år 2100 och +5 m till 2150, beräknad livstid. Men banan över låga strandängar, ej ingående i projektet, och nya bangården utanför saknar helt skydd mot havet.

ANNONS

Trågets portar stängs redan vid banans driftsgräns +2,5 m mot högsta högvatten. Inga tåg kan då heller passera Varberg. Stationen blir en utrymd ö.

TRV, konsult yttrade 2017: "Visar det sig att dagens prognos för havsnivåhöjningarna stämmer, då är det bekymmersamt på andra delar av Västkustbanan långt tidigare, där man i dag ligger på ca +1,5 - 2 m och går väldigt nära havet. Då kanske Varberg skulle ingå i en större ombyggnad av Västkustbanan?"

Länsstyrelsen, samordnare 2016: Varbergstunneln är planerad att användas upp till +2,5 m. Sedan måste tågtrafiken stängas av. Andra väsentliga delar av Västkustbanan kan heller inte användas då.

Transportfunktionen riskerar alltså efterhand att helt upphöra under projektets livstid, ett allvarligt läge för samhället. Ny järnväg på stolpar eller längre in i landet?

Nya stadsdelen Västerport ska placeras havsnära på kajen framför, mark +2,8 m. Detta kan ifrågasättas då "bebyggelse ska lokaliseras till områden utan översvämningsrisk under planerad användningstid (Länsstyrelsen)."

Sårbarheten minskas inte av skydd som planeras, den skapas då platsen väljs. Anpassning som kräver skydd för mark och byggnader mot havet blir begränsad i tiden. Oavsett våra klimatnaiva önskedrömmar kommer havet sakta att stiga över vilka gränser vi än sätter eller skydd vi planerar. Det extrema i dag blir det normala i morgon

ANNONS

Att undvika riskområden och planera samhällsutvecklingen på säker plats är långsiktigt hållbart och ger plats för vattnet. Kostsam lösning: Hur visas att planens framtida skyddåtgärder är genomförbara tekniskt, ekonomiskt, juridiskt? Ansvar, tidpunkt? Storlek, utseende, vilka ytor krävs? Även skyfallsvatten som strömmar ner från staden över det flacka området kan med tiden låsas in av skydden eller hav. Varberg kan hamna i ett klimatnödläge. När överges stadsdelen?

Svensk Försäkring: "Det finns kommuner som i dagsläget planerar nya stadsdelar i gamla hamnområden för att man vill ha skatteintäkter. De tar inte hänsyn till förväntade havsnivåhöjningen över en längre tidshorisont... Blir översvämningsskador återkommande kan inte försäkringar erbjudas. Skadorna är då inte längre plötsliga och oförutsedda. Fastighetsägare får stå för sina egna kostnader, vilket över tid blir ekonomiskt omöjligt att hantera".

I "Översvämningsportalen" visualiseras "kustöversvämning".

Göran Alm

Träslövsläge

ANNONS