VA-verksamhet ska bedrivas till självkostnadspris

Fortsatt höga investeringar.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

ANNONS
LocationVarberg|
|

Svar

på "Hur finansieras VA-investeringar?"

Vatten- och avloppsverksamheten (VA) samt avfallsverksamheten i Sverige finansieras helt av anslutna kunder genom taxor och ska bedrivas till självkostnadspris samt ha ett nollresultat. Det innebär att VA- och avfallsverksamhet inte finansieras av skattemedel. Det du betalar för vatten och avlopp används till att producera dricksvatten, underhålla och förnya ledningsnätet och anläggningar samt till att rena och ta hand om avlopps- och dricksvatten.

Varberg växer och förväntas göra så även i framtiden. Nya bostadsområden byggs och staden förtätas, vilket betyder att ledningsnätet behöver byggas ut och kapaciteten behöver öka. Vivab behöver säkra dricks- och spillvattenförsörjningen i kommande exploateringsområden, samtidigt som vi dimensionerar för minst 50 år framåt. De befintliga ledningarna, reningsverken och vattenverken åldras och mer resurser behöver läggas på underhåll. Detta är viktiga orsaker till att vi även i framtiden behöver höja taxan.

ANNONS

Totala investeringsutgifter för VA-verksamheten i Varberg vatten för åren 2015 till 2018 uppgår till ca 700 miljoner kronor.

I vår plan för perioden 2019–2023 ser vi just nu att det kommer vara fortsatt höga investeringsutgifter för bland annat investeringsprojekten vattentornet, råvattenledningen, och västra kuststammen samt generellt hög exploateringstakt där Västerport är ett av projekten. Våra exploateringsprojekt förväntas generera intäkter i form av anslutningsavgifter.

I vår preliminära plan förväntas VA-taxan höjas med mellan 6–10% årligen fram till år 2023.

Investeringsutgiften för planeringsperioden kalkyleras till drygt 1 miljard kronor.

De omfattande ledningsomläggningarna som pågår och förväntas genomföras med avseende på tunnelprojektet bekostas av Trafikverket, samtidigt passar vi på att förbättra ledningsnätet.

Mer specificerad beskrivning kan utläsas på Vivab:s hemsida.

Johan Jacobsson

ekonomichef Vivab

ANNONS