För att komma tillrätta med denna obalans krävs satsningar på såväl kort som lång sikt, skriver Sven Andersson (M).
För att komma tillrätta med denna obalans krävs satsningar på såväl kort som lång sikt, skriver Sven Andersson (M). Bild: DGP dickgillberg.se

Så kan socialnämnden få en ekonomi i balans

Det krävs satsningar på såväl kort som lång sikt.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

ANNONS
LocationVarberg|

Det faktum att socialnämnden i Varberg under en längre tid har dragits med en obalans i budgeten har inte inneburit någon kvalitativ försämring av verksamheten. Både som privatperson och ordförande i socialnämnden har jag varit ute på fältet och mött engagerade medarbetare och på nära håll sett allt som görs och presteras. Det gäller såväl korttidsboenden som äldreboenden, LSS-boenden, hemsjukvård, olika former av daglig verksamhet samt inom individ- och familjeomsorg.

När det gäller hemtjänsten har Varbergs kommun av Hemtjänstindex, som SPF Seniorerna ligger bakom, tilldelats diplom som näst bäst i Sverige ifråga om kvalitet.

I all den verksamhet som socialförvaltningen svarar för har givetvis misstag begåtts men där fel uppstår rättar man till och går vidare!

ANNONS

När det gäller att hantera obalansen i socialnämndens budget så är det inte bara att förbehållslöst vräka in skattemedel i ett stort svart hål. Här gäller det i stället att hitta former för att få en ekonomi i balans.

Avvecklingen av Fogdevägens demensboende blev ett enkelt sätt att spara runt elva miljoner kronor årligen utan att försämra kvalitén för de äldre. Lika lätt blir det inte inför 2024. Visserligen kommer betydande ekonomiska medel att tillskjutas av Varbergsalliansen och Varbergspartiet.

Socialnämnden tillförs 15 miljoner kronor för åtgärder för bättre arbetsmiljö, ökad hälsa samt stärkt ledarskap och samverkan. Socialnämnden tillförs också 15 miljoner kronor till insatser för kvalitetssäkring av verksamheten. I stället för diverse avgiftsjusteringar ges socialnämnden 2,5 miljoner kronor i ramtillskott.

Utöver detta tillförs socialnämnden 550 000 kronor för stärkt habiliteringsersättning till människor sysselsatta i daglig verksamhet och 500 000 kronor för medfinansiering till etablering av ett Fontänhus i Varberg.

Trots dessa värdefulla satsningar föreligger alltjämt en obalans i budgeten där jag i dagsläget inte kan ange några siffror inför nästa år.

För att komma tillrätta med denna obalans krävs satsningar på såväl kort som lång sikt. På kort sikt kommer bland annat besparingar att göras inom administrationen. På lång sikt finns det åtminstone tre områden som man ideligen måste arbeta med. Ett av områdena gäller personal- och kompetensförsörjningen, där man bland annat måste få ner kostnaderna för vikarier och övertidsersättningar, inte minst genom att få deltidsarbetande gå upp till heltid. Detta är också en jämställdhetsfråga då fler kvinnor än män arbetar deltid.

ANNONS

En annan utmaning handlar om att få ner talen för korttidssjukskrivningar. Här rör det sig både om livskvalitet för medarbetarna och betydande ekonomiska besparingar för kommunen.

Det tredje området där besparingar och effektiviseringar kan göras på sikt rör digitaliseringar och nya arbetssätt inom förvaltningens verksamhet.

Vad nästa års resultat blir vet vi inte i dag. Men skulle det bli ett underskott har kommunfullmäktige att ställning till att antingen besluta ifall socialnämnden skall ta med sig underskottet för att hämta hem det under kommande år eller besluta om socialnämndens eventuella underskott kommer att avskrivas.

Tills dess är det emellertid socialförvaltningens, socialnämndens, Varbergsalliansens och Varbergspartiets ambition att även i fortsättningen hålla en hög kvalitet i verksamheten.

Sven Andersson (M)

ordförande i socialnämnden

ANNONS