Inlösen av fastigheter måste undvikas

Ersättningarnas utformning behöver ses över på nytt.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

ANNONS
LocationHalland|
|

Svenska kraftnät förnyar den så kallade Harsprångsledningen. En för Södra Sverige nödvändig infrastruktur som säkrar elförsörjningen. Mellan Horred och Breared är sträckningen den samma, men ny gata behövs intill den befintliga. En fastighetsägare påverkas då dennes bostadshus kommer lösas in. Vid expropriering görs en opartisk värdering. Därmed anses fastighetsägaren kunna få en ersättning som motsvarar marknadsvärdet på orten. Alliansregeringen tyckte inte det räckte. Det tillkommer därför tack vare Centerpartiet sedan 2010 ett påslag med 25 procent på ersättningen.

Man kunde tycka att det ska räcka, men det enskilda fallet visar att inte heller det ger den ekonomiska kompensation man kan förvänta sig. När marknaden ska värdera fastigheter på landsbygden tas det endast hänsyn till hur efterfrågade de är av en tilltänkt, men icke existerande köpare. För den som själv nyttjar bostaden handlar det både om kärleken till bygden, huset, personliga minnen och upplevelser. Utöver det kommer den faktiska kostnaden för att köpa en tomt och bygga ett hus som uppfyller samma standard som det hus man behöver lämna. Låga marknadsvärden leder också till att bostadsutvecklare undviker att bygga utanför städerna. Vi ser ett spirande intresse för lantligt boende, men då måste det finnas hus att tillgå som håller måttet.

ANNONS

Det omvända förhållandet uppstår i centrala lägen, där ersättning baseras på råmarkens värde, medan man inte väger in vad fastigheten kunnat inbringa om den t.ex. användes till bostadsändamål. De nuvarande ersättningsmodellerna väger inte heller in sådana hänsyn. Vi har frågat justitieministern vad han anser om det aktuella fallet med inlösen av en bostad i Gunnarsjö. Morgan Johansson svarar att dagens ersättningar är väl avvägda, men att boendes intressen måste värnas när expropriation aktualiseras.

Expropriationsersättningarnas utformning behöver ses över på nytt. Det bör utredas hur de på ett bättre sätt i enskilda fall tar andra hänsyn än vad en schablonmässig värdering gör. Hänsyn ska tas till den alternativa kostnaden för att bygga ett likvärdigt hus på orten. Vi vill se ytterligare påslag som på ett bättre sätt kompenserar låga marknadsvärden. Vi vill stärka den enskildes rätt och förhandlingsposition när expropriation kommer på tal. För Centerpartiet är äganderätten fundamental. Det bör vara den enskilde som bestämmer över sin egendom.

Svenska Kraftnät ska i större utsträckning än idag sträva efter minsta möjliga påverkan på jord- och skogsbruksfastigheter, genom att exempelvis gräva ner ledningar. Det är visserligen dyrare initialt, men hur värderar man mark som det tar hundratals år att åter göra brukbar, eller ett bostadshus som fostrat generationer, där man räknade med att se kommande generationer födas?

ANNONS

Centerpartiet är drivande när det gäller att ge förutsättningar för landsbygden att utvecklas med bostäder, offentlig service, vägunderhåll och bra digitala kommunikationer. Det ska vara möjligt att med lönsamhet bygga och rusta upp bostäder på landsbygden.

Ola Johansson (C)

riksdagsledamot, Kungsbacka

Mikael Larsson (C)

riksdagsledamot, Mark

Christofer Bergenblock (C)

kommunalråd, Varberg

Björn Dahlén (C)

Gunnarsjö i Varberg

ANNONS