Helt ok att inte bevilja Fabo ansvarsfrihet!

Uppenbarligen har inte rekommendationerna bekymrat Fabo så mycket eftersom byggnaderna ser ut som de gör idag.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

ANNONS
LocationFalkenberg||

Apropå

artikeln "Fabo avbryter renoveringen av kv Måsen."

Så har vi tydligen kommit till facit vad gäller Måsen 13: revisorerna tycker det är dags att göra sig av med byggnaderna på något sätt! Det går väl lite lättare nu när Fabo med löfte om renovering lyckats få den siste hyresgästen att flytta!

År 2005 togs skriften "Stadens yttre årsringar" fram på initiativ av Falkenbergs museum, Stadsbyggnadskontoret och Länsstyrelsen (länsantikvarien). Deras förhoppning var "att rapporten skall bli ett inspirerande, användbart och viktigt underlag för det fortsatta arbetet med bevarande och utveckling av staden".

Värdering och rekommendationer av Måsen 2 och 13 löd: "De fyra flerfamiljshusen i kv Måsen utgör en mycket välbevarad 1940- och -50-talsmiljö med höga kulturhistoriska värden. Husens exteriörer bör bevaras och skyddas och hänsyn tas till områdets helhet. De slätputsade fasaderna, fönstren, entréerna och balkongerna är viktiga för husens formspråk. Stor hänsyn bör även tas till gårdarna." Uppenbarligen har inte rekommendationerna bekymrat Fabo så mycket eftersom byggnaderna ser ut som de gör idag – det är endast den privata fastighetsägaren till Måsen 2 som tagit sitt ansvar och underhållit sin byggnad.

ANNONS

Revisorerna hotar med att inte bevilja Fabo ansvarsfrihet om man verkställer renoveringen. Jag skulle vilja ifrågasätta ansvarsfrihet för revisorerna som inte i god tid uppmärksammar Fabo på att de inte sköter underhållet av sina fastigheter och därigenom försämrar värdet på dem. Jag rekommenderar ansvariga för byggnadsunderhåll hos både Fabo och Falkenbergs kommun samt privata fastighetsägare att leta fram "Falkenberg, stad att bevara (1991)", "Stadens yttre årsringar (2005)" och "Kulturmiljöprogram för centrala delar av Falkenbergs stad (2021) – dessa skrifter är framtagna för att ge ledning/kunskaper om hur man tar omhand byggnationens årsringar som gör Falkenberg till vår egen stad.

Siv Qvarfordh

ordförande i Falkenbergs Kultur- och Hembygdsförening

ANNONS