Ringhals 3 stängdes för reparation april 2021 med start 20 juni. Startdatum sköts upp ett flertal gånger, under juli och augusti. Först 6 september var R3 i full produktion dvs hela 2,5 månads försening, skriver debattörerna.
Ringhals 3 stängdes för reparation april 2021 med start 20 juni. Startdatum sköts upp ett flertal gånger, under juli och augusti. Först 6 september var R3 i full produktion dvs hela 2,5 månads försening, skriver debattörerna. Bild: Annika Karlbom

Felaktiga beräkningar bakom förslag om ny kärnkraft

All elproduktion, kärnkraft, vattenkraft, som vindkraft, måste ses i sitt totala sammanhang, skriver Göran Bryntse, Carl-Arne Pedersen och Thomas B. Johansson
.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

ANNONS
LocationHalland|
|

M, KD, SD och L:s förslag på ny elproduktion är kärnkraft, då den är bäst för klimatet är fossilfri och planerbar. Inget av detta stämmer. Kampanjen för ny kärnkraft är absurd, bara utsläppen och dess katastrofala ekonomi bör vara avskräckande.

Kärnkraftens klimateffekter ska bedömas ur ett livscykelperspektiv. Dess största utsläpp kommer från kärnbränslecykeln, uranutvinning, anrikning, upparbetning, avfallshantering och slutförvaring och inte från drift av reaktorer. Fossilfritt syftar på det förbrukade bränslet i kraftverken och har liten relevans ur klimatsynpunkt.

Kärnkraftens koldioxidutsläpp är betydligt större än förnybar energi. Studie från Stanforduniversitet (M. Jacobson, 100 % clean renewable energy, Cambridge University 2021) visar att kärnkraft har 9-37 ggr större utsläpp per kWh producerat el, än vind.

ANNONS

Att bygga tio nya reaktorer i stället för förnybar el medför både dyr som minskad ambitionsnivå i klimatarbetet.

Planerbar är ett märkligt begrepp. Alla kraftverk har avbrott i sin produktion. Se exempel på kärnkraftens verkliga behov att verka i ett fungerade elsystem:

1. Forsmark 1 stoppades 4 maj 2021, för att reparera en ventil, 24 maj beslöt man att testa ventilen och reparera en generator. Återstart planerades till 8 juni, först 30 juni kunde reaktorn startas.

2. Ringhals 3 stängdes för reparation april 2021 med start 20 juni. Startdatum sköts upp ett flertal gånger, under juli och augusti. Först 6 september var R3 i full produktion dvs hela 2,5 månads försening.

3. Ringhals 4 stängdes 10 augusti i år för underhåll och bränslebyte. Den skulle startas 29 augusti. Vid uppstarten skadades tryckhållaren, en större reaktorkomponent. Skadan är omfattande så att återstart dröjer med tre månader tills 30 november.

Antalet oplanerade stopp av reaktorer i Sverige 1993–2009 var 191 avbrott statistik Riksdagens utredningstjänst den 22 juni 2011.

I dagsläget har hela Europa extremt höga elpriser, som effekt av kriget i Ukraina. Man är beroende av dyr naturgas från Ryssland. Gaspriset har tiodubblats från 30 Euro /MWh juni 2021 till dagens priser och strypta gasleveranser >330 Euro/MWh.

ANNONS

Våra elpriser orsakas av vår elhandel på Nordpool och med Europa, vi har betydligt lägre priser jämfört med övriga Europa.

Hälften av Frankrikes 56 reaktorer har fått regleras ner eller stängas av orsakad av tekniska problem, de är helt beroende av dyr fossil elimport och har EU:s högsta priser. Där planeras för kraftig utbyggnad av vindkraft och minska beroende av äldre och dyr kärnkraft.

All elproduktion, kärnkraft, vattenkraft, som vindkraft, måste ses i sitt totala sammanhang. Driftsäkerheten i det svenska, nordiska och europeiska elsystemet upprätthölls av systemet i sin helhet.

Vindkraftens variation måste tas om hand i takt med att vindkraft utgör en allt större del av vår elproduktion behöver vindkraften kompletteras genom förskjutning av produktion från vindrika timmar till investering i pumpkraft och lagring i vätgas- och batterilager som kan användas vid vindfattiga tillfällen.

Amerikansk bedömning från finansexpertis som Lazard ́s levelized cost of energy analysis från 2021, visar att kärnkraft har höga merkostnader jämfört med vindkraft på 300 miljarder kronor per reaktor under sin livstid.

Kostnaden för tio nya reaktorer kan bli 3 000 miljarder högre än ny förnybar storskalig vindkraft. Reaktorer som nu byggs i Europa har byggtid från planering, tillstånd och drift på femton år.

Förslag att bygga små modulära reaktorer, SMR. Enligt tyska Ökoinstitut behövs en produktion på tusentals enheter för att minska dess kostnader. Det löser inte de utsläpp man har i det tidsperspektiv klimatet kräver och är minst sagt optimistiskt.

ANNONS

Som kontrast till kärnkraft står investerare i Sverige på kö med inlämnade ansökningar för att bygga och producera flera hundra TWh/år i havsbaserad vindkraft.

M med stödpartiers förslag att bygga ny kärnkraft har baserats på felaktiga beräkningar och bör inte läggas till grund för framtida svensk energi-, klimat- och säkerhetspolitik.

Göran Bryntse

tekn. doktor,ordförande i Sveriges Energiföreningars Riksorganisation, SERO

Carl-Arne Pedersen

vd Vindkraft Halland, ledamot i SERO , fd.vice ordförande i Svensk Vindkraft

Thomas B. Johansson

professor emeritus i energisystem vid Lunds Tekniska Högskola

ANNONS