Ibland omges forn- och kulturminnen av 25-30 m höga intillväxande granar, vars rötter tränger in i kulturminnet och riskerar att rasera detta vid stormfällning, skriver insändarskribenten.
Ibland omges forn- och kulturminnen av 25-30 m höga intillväxande granar, vars rötter tränger in i kulturminnet och riskerar att rasera detta vid stormfällning, skriver insändarskribenten.

Ett granmörker kväver den svenska historien

Skogsbruk får bedrivas som vanligt alldeles för nära betydande forn- och kulturminnen.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

ANNONS
LocationHalland|

Sveriges historia är högaktuell genom SVT:s nya serie. Det finns i Halland och i landet som helhet några angelägna brister i skogsbruket och vården av forn- och kulturminnen.

Körning vid slutavverkning och föryngring av skog skadar regelmässigt drygt 10 procent av kända forn- och kulturminnen och också en del ännu okända. Detta enligt Skogsstyrelsens senaste inventering. Den främsta orsaken till skadorna är markberedning. Bättre kunskap hos skogsägare och entreprenörer är nyckeln till förbättring. Bra digitalt kartmaterial finns redan.

Skogsbruk får bedrivas som vanligt alldeles för nära betydande forn- och kulturminnen, exempelvis är 5-20 m en vanlig skyddszon. Det leder till att de döljs i oframkomlig ungskog, oftast av gran. Intresserade hittar inte dit. En röjd, märkt och underhållen stig borde finnas vid betydande objekt, liksom informationsskylt. Vår svenska historia får inte gömmas i ett granmörker.

ANNONS

Ibland omges forn- och kulturminnen av 25-30 m höga intillväxande granar, vars rötter tränger in i kulturminnet och riskerar att rasera detta vid stormfällning. Granar har mycket långa rötter, en tumregel kan vara åtminstone drygt halva trädlängden. Ett större område, gärna med 25-30 m radie, runt sådana forn- och kulturminnen borde ha en särskild skötsel med inriktning på öppenhet, buskar och ljusa lövträd. Detta dels med tanke på risken för stormfällning och förstörelse, dels med tanke på intresserade besökare.

Träd tillåts växa och bli grova till och med inne i forn- och kulturminnen, oftast större gravhögar. Detta försvårar för besökare upplevelsen av minnenas ursprungliga utseende och gör att de också kan förstöras delvis genom förnafall och stormfällning. Skogsägarföreningar och ansvarig myndighet bör tillsammans utveckla ett system av motåtgärder. Ekonomiskt bidrag (NOKÅS) för praktiska åtgärder finns att söka hos Skogsstyrelsen.

Hans-Örjan Nohrstedt

Glommen

engagerad i skogshistoria, naturvård och friluftsliv

ANNONS