Staffan Setterberg (kd) föreslår ett sträckningsalternativ med direkttåg mellan Varberg och Stockholm.
Staffan Setterberg (kd) föreslår ett sträckningsalternativ med direkttåg mellan Varberg och Stockholm. Bild: STEFAN BENNHAGE

Direkttåg mellan Varberg och Stockholm föreslås

Nytt tänk krävs kring utbyggnaden av tågförbindelserna mellan Göteborg-Stockholm.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

ANNONS
|

Västra Götalandsregionen har under flera år deltagit aktivt i planerna för utbyggnaden av en ny stambana mellan Göteborg och Borås - vidare till Jönköping och Stockholm. I nuläget är arbetet delvis pausat då Trafikverket fått i uppdrag att hitta mer kostnadseffektiva sätt att bygga ut stråket Göteborg-Borås. Projektet med stambanorna omfattar stora ekonomiska satsningar. Det innebär att nödvändiga investeringar på underhåll av det befintliga vägnätet riskerar att få stå tillbaka om planerna genomförs.

Om utbyggnaden av järnvägen gjordes mellan Göteborg-Landvetter-Borås-Ulricehamn-Falköping-Stockholm finns stora möjligheter att skära ned kostnaderna. Samtidigt är potentialen att skapa nyttor större jämfört med liggande plan. Bland annat i form av starkare och större arbetsmarknadsregioner samt utökade pendlingsmöjligheter. Att delvis nyttja äldre stråk innebär såväl ekonomiska som miljömässiga fördelar.

ANNONS

Detta skulle även gynna många viktiga industrier. Här finns en av Sveriges största inlandsterminaler för containergods som är samlokaliserat med en av skogsindustrins främsta omlastningsterminaler. Från den terminalen nås Södras stora industrier i Värö nära Varberg snabbt och enkelt.

Inriktningen bör vara att bygga ett tredje spår på Västra stambanan från Falköping till Stockholm och samtidigt knyta samman en utbyggd järnväg i Göteborg-Landvetter-Borås-Ulricehamn med stambanorna i Falköping. Detta skulle samtidigt möjliggöra en snabb tågförbindelse från Varberg, via Borås och Falköping, till Stockholm.

Från Varberg/Göteborg/Borås skulle den effektivaste sträckningen fram till Ulricehamn gå via Gånghester och Rångedala. Denna del av banan skulle således följa samma linje som den gamla Borås - Ulricehamnsjärnvägen hade. Från Ulricehamn kan sträckningen övergå till den numera nedlagda linjen på Västra Centralbanan vid Ätradalen fram till Falköping och stambanan. Detta skulle fånga möjligheterna för framtida arbetspendling i ett industritätt område samt vara till gagn för många invånare och resenärer.

Att delvis etablera ny järnväg i gamla stråk skapar stora möjligheter att hitta praktiska lösningar till en relativt låg kostnad. Det ger dessutom miljömässiga fördelar. Även i vissa sträckor där trafiken är nedlagd finns banvallar kvar som går att nyttja vid utbyggnad.

En avledningsbana mellanstråket Göteborg-Borås till Landvetter bidrar också till snabba och effektiva transporter för både pendling och gods. En underjordisk kommunikationsstruktur skulle göra att de som reser från Örebro och väster ut slipper ta bilen till flygplatsen. Samtidigt skapas förutsättningar för effektiva godstransporter. Därtill stärks godstågstrafiken in mot hamnen i Göteborg.

ANNONS

Sammantaget skulle en sådan här utbyggnad av tågförbindelserna, som omfattar både person- och godstransporter, mellan Göteborg och Stockholm bli en vinst för både resenärer och näringsliv. Härigenom skapas en sammanhängande och effektiv transportkedja - samtidigt som skenande kostnader undviks.

Staffan Setterberg (KD)

ANNONS