Christofer Bergenblock: Det behövs en folkrörelse för klimatet

När jag gick med i Centerpartiets ungdomsförbund i början av 90-talet så var miljöfrågorna en av de viktigaste orsakerna. FN hade precis antagit Agenda 21 och i Sverige påbörjades resan mot ett kretsloppssamhälle under ledning av miljöminister Olof Johansson (C). Hoten emot djur, natur och vatten stod högt på dagordningen, medan klimatfrågan befann sig lite mer i skymundan.

Detta är ett åsiktsmaterial och ingen nyhetsartikel.

ANNONS
|

Idag arbetar vi istället efter Agenda 2030 och det finns ingen fråga som är viktigare än klimatet. De förändringar som utsläppen av växthusgaser leder till påverkar oss i hög utsträckning redan idag, men kommer att påverka oss än mer framöver. Klimatet är en fråga som berör oss alla och det är också därför som vi måste hjälpas åt för att lösa den, såväl människor som företag.

Däremot har den svenska regeringen inte förstått allvaret utan har tvärtom lagt fram en politik som ökar utsläppen istället för att minska dem. Med regeringens politik kommer utsläppen av växthusgaser öka med mellan sex och tio miljoner ton koldioxidekvivalenter fram till 2030 och enligt deras egen bedömning kommer vi därmed inte att nå de svenska klimatmålen för vare sig 2030 eller 2040. I ett sådant läge är den enklaste lösningen förstås att ändra på målen istället för politiken. Och det är just det som regeringen nu planerar.

ANNONS

Till skillnad från regeringen så har vi i Centerpartiet en stark tilltro till människors intresse att bidra till omställningen mot ett mer klimatsmart samhälle. Vi tror att de allra flesta människor faktiskt har en stark drivkraft att skapa en bättre miljö både för sig själva och för kommande generationer. Även om det kostar på lite ibland. Politikens uppgift måste därför vara att skapa incitament och förutsättningar att klara klimatmålen, inte att krascha dem.

Den viktigaste omställningen som behöver göras är på transportsidan och därför vill vi underlätta för människor att bidra till omställningen. Dels handlar det om att fler behöver byta från fossilbil till elbil, vilket vi vill underlätta med hjälp av en ny elbilsbonus som kan användas både till nya och begagnade elbilar. Dels vill vi bygga ut laddinfrastrukturen så att elbilen blir ett realistiskt alternativ oberoende av var eller hur man bor.

Däremot räcker det inte att bara satsa på elbilar utan vi måste även ställa om bränslena i de fossildrivna bilarna. Även om all nybilsförsäljning gick över till elbilar från och med nu så skulle det ändå rulla omkring fem miljoner fossilbilar på våra vägar år 2030. Att i det läget minska inblandningen av biobränslen i tanken är naturligtvis helt fel väg att gå. Tvärtom så behöver fler fordon gå på biobränsle, vilket kan uppnås genom minimerad skatt och moms.

ANNONS

Det har nu gått över 30 år sedan jag började engagera mig i centerrörelsen och miljöfrågorna är alltjämt ett av mina stora intressen. Nu är det klimatet som är vår stora utmaning, vilken vi alla måste vara med och lösa; politiker, medborgare och företag. Därför blev namnet på Centerpartiets senaste program ”En folkrörelse för klimatet”.

ANNONS