Färre kvinnor behöver göra en ny abort om god vård ges

Satsa på rådgivning om de mest effektiva preventivmedlen.

ANNONS
LocationHalland|

Den fria aborträtten är något vi är stolta över. För oss är det självklart att varje kvinna bestämmer över sin egen kropp. Sverige ligger klart högst i Norden vad gäller antalet aborter per 1000 kvinnor. Totalt 45 % av aborterna i Sverige görs av kvinnor som tidigare gjort en abort vilket också är en klart högre andel än i våra grannländer. Det skulle inte behöva vara så. Med enkla insatser kan vi förändra detta.

När vården levereras via snabba besök på drop-in mottagningar eller blir digital med receptförskrivning via telefon och nätet erbjuds inte alla kvinnor de effektivaste preventivmedlen eftersom insättning av spiral kräver ett fysiskt besök. Det behöver vården ta på allvar. Vi har nu tagit fram nya målvärden som fokuserar på god rådgivning och bättre arbetsrutiner för kvinnors bästa.

ANNONS

Sverige har en unik tillgång till ungdomsmottagningar och subventionerade preventivmedel vilket är bra. Statistik från Socialstyrelsen visar glädjande nog att antalet aborter minskat bland yngre kvinnor. Minskningen beror på ökad användning av långtidsverkande preventivmedel om än från mycket låga nivåer. Användningen var bara 10 % i Halland 2012. 2018 har användningen ökat till 30 % i gruppen 20–24 år men bara till 18 % i gruppen 25–29 år. Det är en positiv utveckling men fortfarande finns mer att göra. Målvärdet för användning av långverkande preventivmedel är 40 % i denna grupp. Region Halland behöver ta tag i detta, det är en viktig hälsofråga för kvinnor. Långtidsverkande preventivmedel är de allra mest effektiva och ger en risk för oönskade graviditeter på långt under 1 %. I jämförelse är risken med p-piller upp mot 100 gånger högre då det är lätt att glömma bort att ta pillren. Det är även viktigt att sprida kunskap om att spiral och p-stav är de preventivmedel kvinnor är mest nöjda med.

Det behövs högre kvalitet i mötet med vården och informationen kvinnor får från vården och samhället. Nya arbetsrutiner behövs där vården lägger tillräcklig tid på varje kvinna och bland annat ger en bokad tid i handen på kvinnor för insättning av långverkande preventivmedel i samband med abortbesök. Det är viktiga inslag i de nya målvärdena som gör vården mer evidensbaserad. Med god information slår vi också hål på gamla myter om spiralanvändning som att det inte passar för unga kvinnor. Dessa myter har hängt med sedan 80-talet och leder till obefogad rädsla.

ANNONS

Lägger vi resurser på rådgivning om spiral och p-stav samt sätter in spiral tidigt efter abort så minskar vi antalet aborter. Vårdens ersättningssystem behöver anpassas till de nya målvärdena så att vården får tid att ge kvinnor välfungerande lösningar. Att inte följa evidensbaserade målvärden är på gränsen till oetiskt och innebär en nedprioritering av kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa. Kvinnor i Halland är värda bättre.

För Arbetsgruppen för familjeplanering (FARG) inom Sveriges förening för obstetrik och gynekologi:

Ann Johansson

mödrahälsovårdsöverläkare, Kvinnokliniken Varberg, Hallands Sjukhus

Kristina Gemzell

professor, överläkare, Karolinska Sjukhuset, Stockholm

ANNONS