En lekplats som är tillgänglighetsanpassad för att alla ska kunna känna sig delaktiga och kunna inkluderas i vardaglig lek på en lekplats saknas i Varberg, skriver debattören.
En lekplats som är tillgänglighetsanpassad för att alla ska kunna känna sig delaktiga och kunna inkluderas i vardaglig lek på en lekplats saknas i Varberg, skriver debattören. Bild: NTB

En lekplats för alla barn – oavsett funktionsnedsättning/funktionsvariationer

Alla barn har rätt till inkludering och delaktighet i lek, skriver Mia Petzäll (SD).

ANNONS
LocationVarberg|

Varberg, som kallar sig för den den kreativa mittpunkten, saknar något utav det viktigaste av allt för att kunna kalla sig det, lekplats som inkluderar lek för alla barn oavsett funktionsnedsättning.

Barnkonventionen blev svensk lag 1 januari 2020. Konventionens budskap kan sammanfattas i de fyra grundprinciperna som finns formulerade i artiklarna 2, 3, 6 och 12. De säger att

alla barn har samma rättigheter och lika värde.

inget barn får diskrimineras.

barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som berör barn, och inte bara deras överlevnad utan också deras utveckling ska säkerställas till det yttersta av samhällets förmåga.

barnets åsikter ska komma fram och visas respekt.

ANNONS

I Sverige gäller också konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning sedan den 14 januari 2009. I artikel 30, 5 d i konventionen står det:

”För att göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att på lika villkor som andra delta i rekreations- och fritidsverksamhet och idrott, ska konventionsstaterna vidta ändamålsenliga åtgärder för att säkerställa att barn med funktionsnedsättning har lika möjligheter som andra barn att delta i lek, rekreation, fritidsverksamhet och idrott, däribland inom utbildningssystemet.”

För oss i Sverigedemokraterna är det en självklarhet att vi då även måste ta det i beaktning när vi anlägger lekplatser i Varberg. Alla barn ska inkluderas och kunna deltaga i leken i vår kommun.

I Västervik finns ett fint exempel på hur man kan bygga lekplatser som inkluderar. I stadsparken mitt i centrum har man byggt en generationspark, en mötesplats för alla åldrar.

Det är en park som erbjuder något för alla, oavsett ålder och olika funktionsvariationer.

Där har man exempelvis bord för sandlek anpassade efter barn som sitter i rullstol, karusell där det finns plats för rullstol samt gungor som är anpassade för barn med funktionsvariationer.

Man har även sett till att ha flera lekmoment i marknivå och ett underlag på lekplatsen som gör det lätt att ta sig fram, så att alla oavsett funktionsvariation ska kunna leka, ha roligt och inkluderas i leken.

ANNONS

https://www.vastervik.se/Uppleva-och-gora/Idrott-motion-och-friluftsliv/Friluftsliv-och-motion/Lekplatser/vi-bygger-en-ny-lekplats-i-gamleby/

En lekplats som är tillgänglighetsanpassad för att alla ska kunna känna sig delaktiga och kunna inkluderas i vardaglig lek på en lekplats saknas alltså i Varberg idag.

Med anledning av ovanstående har jag en önskan om att kommunfullmäktige kan besluta

Jag har en önskan, att ge berörd nämnd i uppdrag att ta fram förslag på hur Varbergs kommun kan anpassa och skapa lekplatser som är säkra och tillgängliga för alla, oavsett funktionsnedsättning/funktionsvariation.

Mia Petzäll (SD)

ANNONS