I storstädsområden som Stockholm och Göteborg har man tillåtit en överexploatering, skriven insändarskribenten. Bilden är från Röhäll i Täby utanför Stockholm.
I storstädsområden som Stockholm och Göteborg har man tillåtit en överexploatering, skriven insändarskribenten. Bilden är från Röhäll i Täby utanför Stockholm. Bild: Bertil Ericson / TT

Dagens strandskydd – en pålaga

Jag vågar påstå att Centerpartiet har en folklig förankring i dessa frågor.

ANNONS
LocationHalland||

Svar

till Per-Olof Erickson, Naturskyddsföreningen

En av orättvisorna i landet finns nuvarande strandskydd som behandlar delar av Sverige olika. Där det finns få människor = mycket strandskydd och där det är tättbebyggt = inget eller hävt strandskydd. Just därför har Centerpartiet krävt en ny grundläggande syn för hela landet. För visst finns det en obalans när man tillåtit en överexploatering runt Stockholm, Göteborg och övriga stadsområden? Kontrasten är de kommuner som har fler sjöar än invånare. Dagens stränga lagstiftning missgynnar de krafter som vill pröva en annan väg. Upptill detta finns exempel på att hur två länsstyrelser ger skilda svar på vilken sida en gräns sökanden bor på.

ANNONS

Du kanske har rätt som reagerar mot en större exploatering utmed Bottenviken men du bor i ett skogslän med ett stort antal sjöar och vattendrag som har strandskydd ner till minsta bäck. Därför behövs en rättvis lagstiftning!

Jag vågar påstå att Centerpartiet har en folklig förankring i dessa frågor. Vid personliga möten i dessa frågor har jag mött folk med nedslagna blickar och brustna drömmar när de fått det första negativa svaret. Nu är vi många partier som deltar i framskrivandet av ett lagförslag. Jag vet inget om lagförslagets framväxt men hoppas att förslaget gagnar den biologiska mångfalden och vi får en tillväxt i områden med negativ befolkningsutveckling.

En familj som är uppväxt vid ett vatten som granne präglas av naturmiljön och värnar om den. Ett barn som lär sig fiska ser samspelet mellan artrika bottenmiljöer och insektslivet samt hur dessa påverkar angränsande djur och fågelliv.

Centerpartiet vill inte privatisera våra stränder utan istället öppna upp en yta mellan en tomt och vattendraget som kan gynna lövträd eller slåtterängar. Jag ber naturskyddsföreningen att istället se möjligheterna med en förändrad syn på strandskyddet.

Ingemar Johansson (C)

Falkenberg

ANNONS