Det är ingen självklarhet att bussens andel av resandet kommer att öka, utan ska busstrafiken även i framtiden vara en motor i klimatomställningen krävs det nu rejäla satsningar från ansvariga politiker, skriver debattörerna.
Det är ingen självklarhet att bussens andel av resandet kommer att öka, utan ska busstrafiken även i framtiden vara en motor i klimatomställningen krävs det nu rejäla satsningar från ansvariga politiker, skriver debattörerna. Bild: Jonatan Gernes

Insändare: Bussen är en av motorerna i klimatomställningen

Ska Region Halland tillsammans med övriga regioner kunna ställa om i en grönare riktning, är ett ökat bussresande en av nyckelfaktorerna, skriver Anna Grönlund och Christer Pettersson från Sveriges Bussföretag.

ANNONS
LocationHalland||

2019–2021 minskade utbudet med busstrafik i Region Halland med 6,4 procent. Minskningen i regionen är en av de största i landet. Efter pandemin är ett ökat bussresande nödvändigt om Region Halland ska bidra till att nå klimatmålen inom transportsektorn.

Bussar i upphandlad trafik kör i dag till drygt 94 procent med förnybara drivmedel vilket innebär att bussen är en av motorerna i klimatomställningen. De senaste 15 åren har den svenska busstrafiken minskat sina utsläpp av växthusgaser med nästan 75 procent.

Siffrorna är hämtade ur den statistikrapport som Sveriges Bussföretag tagit fram. Siffrorna i rapporten talar sitt tydliga språk – ska Region Halland tillsammans med övriga regioner kunna ställa om i en grönare riktning, är ett ökat bussresande en av nyckelfaktorerna.

ANNONS

För att detta ska vara möjligt behövs nu skarpa åtgärder och politiska initiativ från ansvarig politiker såväl i Region Halland som på nationell nivå.

Ungefär 90 procent av linjetrafiken med buss upphandlas i fri konkurrens. Avseende den upphandlade trafiken ser siffrorna mörka ut. Jämför man siffrorna från 2021 med siffrorna från 2019 för Region Halland så visar dessa att trafikintäkterna minskat med drygt 34 procent. Det som möjliggjort att linjetrafiken med buss kunnat upprätthållas är en kraftig ökning av bidrag och tillskott från kommuner, regioner och staten.

Det är ingen självklarhet att bussens andel av resandet kommer att öka, utan ska busstrafiken även i framtiden vara en motor i klimatomställningen krävs det nu rejäla satsningar från ansvariga politiker. Ska transportsektorns klimatmål uppnås behöver vi välja väg nu. Givet detta, och det ökande kostnadsläge som vi sett under 2022, är frågan hur Region Halland ska kunna upprätthålla ett attraktivt utbud när det gäller busstrafiken framöver?

Tidigare i år presenterade Sveriges Bussföretag tillsammans med andra aktörer den nationella kraftsamlingen Nystart kollektivtrafiken. Målet är att 2030 ska fyra av tio motoriserade resor ske med kollektivtrafiken. I programförklaringen för Nystart kollektivtrafik pekas följande tre frågor ut som omgående måste prioriteras.

• Statliga stöd till nystart.

ANNONS

• Inför det nya reseavdraget. Vi anser att reseavdraget behöver reformeras till en avståndsoberoende och färdmedelsneutral skattereduktion.

• Sänk momsen på kollektivtrafikresor från sex till noll procent.

Om bussresandet även i framtiden ska bidra till ett hållbart resande är det av största betydelse att ansvariga politiker i Region Halland tillsammans med politiker på nationell nivå, nu aktivt börjar att arbeta för att förverkliga dessa tre prioriterade frågor.

Anna Grönlund

branschchef Sveriges Bussföretag

Christer Pettersson

regional representant Sveriges Bussföretag Halland

ANNONS