Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Västerport – det kostar att ligga lågt

En havsvattennivå som betraktas som tillfällig och extrem i dag blir det normala i morgon, skriver Göran Alm, Träslövsläge.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

Klimatförändringarna fortgår i snabbt tempo och drivs av människan. Nationella expertrådet för klimatanpassning rapporterar nu till regeringen att anpassningen av samhället därför är viktigt för att minska säkerhetsmässiga, ekonomiska, sociala och miljömässiga risker. Man behöver få in ett övergripande integrerat tänk, där klimatanpassning kan ses som en bred civil säkerhetsfråga – civila risker, krisberedskap, fysisk säkerhet och markanvändning, vattensäkerhet etc.

"Tätorternas lokalisering kan förväntas bestå flera hundra år. Därför är det viktigt att effekter av ständigt stigande havsnivåer beaktas i ett flera hundra års perspektiv. Det krävs styrmedel att ny bebyggelse och annan infrastruktur ej lokaliseras till områden som berörs av havsnivåhöjningar under dess livstid och att befintlig bebyggelse, infrastruktur, såväl som jordbruksmark och naturtyper, vid behov, kan omlokaliseras till nya platser."

Planerare måste våga tänka om och förbereda samhället snarast, för att undvika att skicka en alltför stor faktura för klimatanpassning till framtida generationer, skattebetalare och fastighetsägare.

Västerport kan därmed inte ses som ett robust projekt, liksom inte heller järnväg och tunnel inom samma låglänta, erkänt översvämningshotade område. Politikers dröm visar sig vara ogenomtänkt. En havsvattennivå som betraktas som tillfällig och extrem i dag blir det normala i morgon.

De flesta myndigheter har idag god kunskap och klimat- och sårbarhetsanalyser samt handlingsplaner, så det är svårt att förstå att just tillstånds- och tillsynsmyndigheter inte reagerat. Det omnämns i planen flera nödvändiga åtgärder såsom vallar, murar, kanske barriärer i eller portar mot havet. Vem vill ha en sådan stadsfront mot havet? Varje skyddande mur överskrids med tiden. Det allvarliga är att dessa definieras som principförslag och måste utredas "i ett större sammanhang". Detta sammanhang borde vara just nu.

Om framtida skyddsåtgärder utanför planområdet krävs för att en bebyggelse ska anses lämplig måste det ställas mycket höga krav på kommunen att visa att skydden kommer att uppföras. Det krävs således att kommunen utreder och kan visa att skydden är genomförbara ur tekniskt, ekonomiskt, juridiskt ansvarsperspektiv samt omfattning (PBL), för att fastighetsägarna i Västerport ska kunna förstå vad deras investering innebär.

Den vinst som kommunen tror sig initialt få av försäljning och skatter kan förbytas i mycket dyrbara utmaningar att skydda en alltmer utsatt stadsdel. Till vilken nivå är det är då rimligt att översvämningssäkra en stadsdel innan den måste överges? När blir miljön osund?

En allvarlig komplikation är att ökande skyfallsmängder från staden bakom måste rinna ut till havet i ett plant område utefter gator. Med tiden inträffar dämning från havet, en inlåsningseffekt.

Svensk Försäkring varnar i en debattartikel i GP 31/5 2021, undertecknad Sven Moberg:

Det finns kommuner som i dagsläget planerar nya stadsdelar i gamla hamnområden för att man vill ha skatteintäkter. De tar inte hänsyn till förväntade havsnivåhöjningen över en längre tidshorisont.

Blir översvämningsskador återkommande kan inte försäkringar erbjudas. Skadorna är då inte längre plötsliga och oförutsedda.

Fastighetsägare får stå för sina egna kostnader, vilket över tid blir ekonomiskt omöjligt att hantera.

Fastigheterna riskerar att stå som övergivna monument i havet till slut.

Göran Alm

Träslövsläge