Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Från stängt industriområde till ny stadsdel. Här en visualisering av första delen av Kajpromenaden. Den exakta utformningen av denna mötesplats är inte klar, utan kommer bli ett ämne för nästa medborgardialog i Västerport. Bild: Varbergs kommun
Från stängt industriområde till ny stadsdel. Här en visualisering av första delen av Kajpromenaden. Den exakta utformningen av denna mötesplats är inte klar, utan kommer bli ett ämne för nästa medborgardialog i Västerport. Bild: Varbergs kommun

Västerport är en stadsdel född ur dialog

Den arkitektoniska utformningen har utretts grundligt och diskuterats livligt, skriver Ann Charlotte Stenkil (M), Christofer Bergenblock (C) och Jana Nilsson (S).

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

Med byggandet av Västerport öppnas en del av Varbergs kustremsa som i dag är inhägnad industrimark. Det är inte konstigt att detta unika läge engagerar kommuninvånare, besökare och stadsbyggnadsintresserade.

Det engagemanget är vi tacksamma för. Hela tanken med Västerport är att det ska vara en stadsdel född ur öppenhet och dialog. Varbergs kommun har bjudit in till flera medborgardialoger sedan 2014, och engagemanget och kunskapen hos kommuninvånarna har varit imponerande. Tydliga önskemål fanns om en välkomnande, hållbar, estetiskt vacker och överraskande stadsdel som är levande året om. Resultaten av dialogerna har haft stor påverkan på både inriktningsbeslut, planprogram och gestaltningsprogram. Fler dialoger kommer att ske i takt med att Västerport byggs ut, det återstår många områden som vi vill forma tillsammans!

Den arkitektoniska utformningen har utretts grundligt och diskuterats livligt. Synpunkter har hämtats och lämnats i ”öppna hus”, i samrådsprocessen och i kommunikation via projektets hemsida och i media. Det engagemanget har vi också välkomnat. Ska Kajpromenaden, parken, torget, gatorna och butikerna tillhöra alla Varbergsbor krävs en lyhörd utformning, som knyter Västerport till de populära rekreationsområden som Strandpromenaden och området kring gästhamn och fästningen redan utgör. Det tycker vi att projektet har lyckats bra med.

Västerport ligger i nära anslutning till mark som bedöms ha riksintresse för kulturmiljön. Den kulturmiljöutredning som gjordes för att identifiera och beskriva vilka riksintressanta kulturvärden som Västerport kan påverka lyfter både positiva och negativa konsekvenser. Den slutgiltiga bedömningen är att kulturmiljöns kärnvärden inte kommer att gå förlorade.

Särskilt intresse riktar kulturmiljöutredningen mot den planerade hotellbyggnaden. Visualiseringar av hur hotellet påverkar utblicken från olika platser i vår stad har kommunicerats i planprocessens samråd, på hemsidan, samt i nämnda kulturmiljöutredning. Och ja: byggnaden blir med Varbergsmått mätt hög. Det anser vi (och även utredningen) är acceptabelt. Om hotellbyggnaden kan uppfattas påverka det visuella intrycket av fästningen skapar den också ett visuellt samband med densamma. Västerports sammanlänkade gator och kringbyggda gårdar länkar den nya staden till den gamla och stadsdelens diagonala huvudstråk lämnar fri sikt mot fästningen redan från den nya järnvägsstationen.

I genomsnitt är byggnadshöjden i Västerport fem våningar. Byggnadshöjden styrs av flera faktorer. Exploateringen ska självklart betala för sanering, hamnflytt, utbyggnad av ny infrastruktur, nya gator samt offentliga miljöer, men också möta ett stort bostadsbehov, där Varbergs kommun inom dryga tio år beräknas växa till 80 000 invånare. Målet är att Västerport ska erbjuda cirka 2 500 nya bostäder när hela området är utbyggt. För det krävs en tät stadsstruktur och en exploatering som tillåter varierande byggnadshöjder.

Även om underjordiska ledningar försvårar trädplantering är målsättningen att Västerport ska bli en grön stadsdel, i nästa etapp planeras både för Astrid på Skärets park och mer grönska runt det gamla stationshuset.

Västerport ska utvecklas med hänsyn till historien, och innehålla och erbjuda mer av det som är bra med Varberg. Det är en stadsdel född ur engagemang och dialog, och det är också så den kommer fyllas med liv.

Ann-Charlotte Stenkil (M)

kommunstyrelsens ordförande

Christofer Bergenblock (C)

kommunstyrelsens 1:e vice ordförande

Jana Nilsson (S)

kommunstyrelsens 2:e vice ordförande