Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Det är livsnödvändigt att vi bevarar områden som kan hysa naturliga ekosystem, skriver insändarskribenten. Bild: Rebecka Kvint
Det är livsnödvändigt att vi bevarar områden som kan hysa naturliga ekosystem, skriver insändarskribenten. Bild: Rebecka Kvint

Skydda Himleån!

Planerna strider mot allt förnuft, skriver Carina Torstensdotter Johansson, Varbergspartiet.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

Kommunen planerar vid Trönningeskolan låta en exploatör uppföra Göingeby etapp 1. Området ses som ”värdelös” åkermark. Etapp 1 av "en smart stadsdel i trä för den medvetna livsstilen" innefattar ca 70 villor och kedjehus/radhus, 70 lägenheter, förskola, äldreboende och stadsdelspark. Kommunen planerar också en förlängning av Österleden vilket kräver en bilbro över Himleån.

I översiktsplanen för Trönninge 2010 anges under rubriken Riksintressen/Ekologiskt särskilt känsliga områden (3 kap 3 § Miljöbalken): Himleån är ett ekologiskt känsligt område. Dessa är mark- och vattenområden som är viktiga att skydda mot åtgärder som kan skada naturmiljön. Ekologiskt känsliga områden är på grund av sina mark- och vattenförhållanden instabila. Dessa områden kan vara svårt påverkade eller innehålla hotade växt- och djurarter.

I planprogrammet för Södra Trönninge, del av Göingegården 1:13 m.fl som godkändes av KF 2017-12-19 står det bl.a. att läsa: Himleån och tillhörande naturområde utgör alltså en unik miljö för Varberg, såväl ur naturvårds- som rekreationssynpunkt. Himleån är klassad som riksintresse för fritidsfisket samt för bestånden av havsöring och lax. I ån har även ål, elritsa och flodkräfta (akut hotade arter) observerats. Det är en värdefull och skyddad miljö för t ex fåglar och groddjur och en viktig spridningskorridor för växter och djur i det annars till stora delar öppna landskapet. Hög artrikedom av rödlistade fåglar finns inom området med häckande arter som gröngöling, mindre hackspett, forsärla, göktyta, steglits, stenknäck och sannolikt även kungsfiskare. Fridlysta, sårbara och nära hotade arter som strandpadda och utter finns också. Himleåns strandzon har bedömts till ”högsta naturvärde” i naturvärdesinventeringen. Himleån mynnar i Getteröns naturreservat tillika Natura 2000-område. Vid Himleån finns också en unik kulturmiljö och fornlämningar i form utav medeltida tegelstenugnar.

Nybyggnationen kommer att negativt påverka naturlivet. Ett redan bullerutsatt Trönninge drabbas än hårdare. Ser man till tidigare ambitioner så kommer det nya området troligen att vara lika extremt tättbebyggt som de områden som redan har byggts i Trönninge och i Träslövs trädgårdsstad. Det innebär att det inte kommer att finnas något område med naturliga förutsättningar för djur- och växtliv kvar. Länsstyrelsen påpekar den existentiella nödvändigheten att behålla områden för våra viktiga insekter och inte minst vikten av att behålla jordbruksmark. Halland brister i att hantera sina klimatmål.

Planerna strider mot allt förnuft. I framtiden förväntas kraftigare nederbörd med ökad risk för översvämning. Byggnation i närhet av Himleån innebär en ökad areal av artificiell, hård markyta dvs. marken får svårare att svälja regnmängder. Svämmar inte anlagda dagvattendammar också över?

Det är livsnödvändigt att vi bevarar områden som kan hysa naturliga ekosystem. Insekters existens är vår egen överlevnad. Forskningen hävdar också att grönområden är viktiga för människors hälsa. Varbergspartiet vill därför att hela området görs till ett kommunalt reservat och att Hamrekulle på andra sidan ån blir rekreationsområde.

Kunde det dieselutsläpp,som allvarligt har skadat Himleån, ha skett om inte tillstånd har givits till att ha tankstationer i åns närhet?

Ska Varbergs kommun ha kvar någon trovärdighet gällande sitt klimat- och miljöarbete så är det dags bevisa det.

Carina Torstensdotter Johansson

kommunfullmäktigekandidat

Varbergspartiet