Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Entita är en av de rödlistade arter som finns i Nedregården-Storens, skriver insändarskribenten. Bild: Hasse Holmberg
Entita är en av de rödlistade arter som finns i Nedregården-Storens, skriver insändarskribenten. Bild: Hasse Holmberg

Skapa ett naturreservat i Nedregården-Storens i Träslöv

Byggande av bostäder är av underordnad betydelse i förhållande till att bibehålla höga naturvärden och värdefull jordbruksmark, skriver Carina Torstensdotter Johansson (VP).

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

Varbergs kommun håller på att planera nya bostadsområden i Östra Träslöv på båda sidor av Träslövsvägen.

Nedregården – Storens är ett område som kommunen 2005 via konsultfirma lät analysera dess natur- och friluftsvärden samt ta fram förslag till skötselplan. Rapporten bedömer naturvärden i området i sin helhet som ett regionalt värdefullt naturområde. Området bedöms ha mycket höga naturvärden i naturvårdsprogrammet samt delområden som är av högsta värde enligt länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. Värdefull ängsflora finns dokumenterad i ”Träslövs flora” samt noterades vid de egna fältbesöken. De vägar och stigar som korsar området används flitigt för när-rekreation. Området gränsar till Skultagårdens ridanläggning och stora delar av området utnyttjas som betesmarker för hästar. På området finns också fornlämningar och historiska platser.

Naturskyddsföreningen: ”Nedregården i Träslöv uppvisar ett småskaligt kulturpåverkat jordbrukslandskap i miniatyr. Ädelskogslövdungar, ogödslade betesmarker, fuktängar, dammar och alkärr. Av den anledningen är fauna och floran imponerande bred med flera rödlistade arter. Hålbyggare som entita och mindre hackspett (båda rödlistade) men också flugsnappare, nötväcka, större hackspett och gröngöling. Den ovanliga göktytan finns också här. Man kan också nämna näktergal, stenknäck, steglits, härmsångare och buskskvätta. Vid dammarna finner man knölsvan, rörhöna, smådopping, kärrsångare mm. Insektsfaunan är mycket stor med flera humle- och biarter. Fjärilar som tosteblåvinge, kartfjäril, makaonfjäril mm är regelbunden. Blå kejsartrollslända, skalbaggar, blomflugor mm är i många arter representerade. På de ogödslade betesmarkerna ses slåttergubbe, svinrot, nattviol mm. I de fuktigare partierna granspira, fläcknycklar mm Samtliga svenska ädel-lövträd, förutom avenbok, växer här. Den viktiga tillgången på död ved bidrar till överflödet. Alltså, ett biologiskt eldorado”.

Även Varbergs kommun är medvetna om områdets betydelse med höga naturvärden varav en del är av riksintresse, vilket kan medföra restriktioner för bebyggelse.

Varbergspartiet anser att vi ska och måste skydda områden i Varbergs kommun med höga naturvärden i form av reservat via kommun/länsstyrelse. Det är vi skyldiga både nutida invånare och kommande generationer. Byggande av bostäder är av underordnad betydelse i förhållande till att bibehålla höga naturvärden och värdefull jordbruksmark.

Carina Torstensdotter Johansson (VP)