Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Ingenstans i dokumenten presenteras någon som helst fördjupad analys av vilka konsekvenser den höga bebyggelsen i Västerport får på omgivande riksintressemiljöer, skriver insändarskribenterna. Bild: Ulrika Ernström
Ingenstans i dokumenten presenteras någon som helst fördjupad analys av vilka konsekvenser den höga bebyggelsen i Västerport får på omgivande riksintressemiljöer, skriver insändarskribenterna. Bild: Ulrika Ernström

Häpnadsväckande brister i planen för Västerport

Svepande och kortfattade formuleringar om kulturmiljön.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

Förslaget till detaljplan för Varbergs nya stadsdel Västerport (etapp 1) har varit ute på en ny remissrunda. I likhet med det första planförslaget, som presenterades förra våren, får även denna, omarbetade version allvarlig kritik från flera tunga remissinstanser. Brister som påtalas berör såväl teknikfrågor som effekterna på omgivande kulturmiljöer och natur. Det är, som Hallands Nyheters reporter konstaterade häromdagen, ovanligt att grundläggande och delvis omfattande kritik framförs så här sent i processen.

Som kulturmiljövårdare och representanter för Hembygdsföreningen Gamla Varberg vill vi passa på att uttrycka stor oro. Med bristerna i det omarbetade förslaget till detaljplan för Västerport visar Varbergs kommun än en gång att man saknar både kompetens, insikter och vilja i frågor som rör kulturmiljön. Detta har tidigare framgått tydligt i samband med de senaste årens så kallade förtätning av innerstaden. Förtätningen har skett helt planlöst och med behovet att tillskapa så många nya bostäder som möjligt som enda motiv.

I det tidigare presenterade planprogrammet finns många goda intentioner kring hur bebyggelsen i den nya stadsdelen Västerport ska utformas. Där talas bland annat om hur "karaktär och gestaltning i stadskvarteren ska anknyta till den gamla stadskärnan" och att "hushöjder anpassas till den befintliga historiska miljön på ett respektfullt sätt".

Hur kan nyproducerad och arealmässigt omfattande stadsbebyggelse i 5–7 våningar och ett centralt placerat hotell på 12–14 våningar (som inte ens finns med i planprogrammet) förenas med dessa ambitioner?? Varbergs gamla stadskärna består som bekant av tämligen homogen bebyggelse i 2–3 våningar och är tillsammans med den intilliggande fästningen utpekad som ett av kulturmiljövårdens riksintressen. Fästningen och det intilliggande Societetshuset är dessutom byggnadsminnen.

Det är med stor häpnad vi tagit del av kommunens detaljplaneförslag och de olika kunskapsunderlagen. Ingenstans i dokumenten presenteras någon som helst fördjupad analys av vilka konsekvenser den höga bebyggelsen i Västerport får på omgivande riksintressemiljöer. Slutsatserna gällande kulturmiljö i planförslaget baseras på synnerligen svepande och kortfattade formuleringar i konsulten Rambölls miljökonsekvensbeskrivning. Vi vill, i likhet med Kulturmiljö Halland, påstå att kulturmiljöavsnittet i MKB:n är mycket bristfälligt. Konsekvensbedömningen för kulturmiljön avhandlas här på cirka en textsida. Endast två fotomontage presenteras som stöd för slutsatserna. Montagen är dessutom av dålig kvalitet och täcker inte på långt när in alla relevanta siktlinjer. Varför presenteras exempelvis inte fotomontage från punkter i de berörda riksintressemiljöerna? Det är direkt anmärkningsvärt att kommunens tjänstemän inte har reagerat på MKB:ns brister och krävt fördjupade studier. Självklart måste sådana genomföras!

Det är ett mycket stort ansvar det nuvarande politiska styret och tjänstemännen tagit på sig med projekt Västerport. Eftervärldens dom kan bli hård om det visar sig att man inte lever upp till planprogrammets vackra ord om måttfullhet och anpassning till den befintliga, historiska stadsmiljön. Vi vill påminna om att kulturmiljö inte bara handlar om kulturarv. Kulturmiljö är något helt centralt när människor uppfattar och värderar sin omgivning och skapar identitet. Den här gången får det helt enkelt inte bli fel.

Pär Connelid

historisk-geograf, Varberg

Lars Grimbeck

ordf Hembygdsföreningen Gamla Varberg